Ontwerp wijzigingsplan Hoek Akkerweg - De Biezenvelden, Wintelre

 

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Hoek Akkerweg - De Biezenvelden, Wintelre met ingang van 21 oktober 2021 tot 2 december 2021 ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het ontwerp met bijbehorende stukken is digitaal in te zien www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.WpWakkerweg6010-ONTW.

 

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Kom Wintelre. Het ontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een levensloopbestendige woning.

 

Wilt u een zienswijze hierover kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 12, 5520 AA Eersel. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt; u moet dan -ook binnen de genoemde termijn- contact opnemen met Ceres van der Krieken, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300.

Naar boven