verleende standplaatsvergunning Eendrachtsplein - Oude Binnenweg

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende standplaatsvergunning heeft verleend (art. 5.18 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012):

Locatie: Eendrachtsplein - Oude Binnenweg

postcode: 3012 LA Rotterdam

Gebied: Centrum

Dossiernr: 569785-2021

Datum besluit: 5 okt ‘21

Activiteit: Verkoop bloemen en planten

Periode: 5 oktober 2021 tot en met 4 oktober 2026

status: Verleend

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Dit bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- Naam en adres van de indiener;

- Datum bezwaarschrift;

- De gronden van het bezwaar;

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Naar boven