Verkeersbesluit voor het aanwijzen van belanghebbendenplaatsen aan de Burgemeester Boerstraat en de Raadshuishof te Zevenhuizen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

Gelet op:

 • artikel 1.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Zuidplas;

 • artikel 2.16 van de Verordening fysieke leefomgeving Zuidplas;

 • artikel 24, lid 1, sub g van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

Overwegende dat:

 • het college bevoegd is weggedeelten aan te wijzen als belanghebbendenplaatsen;

 • het college bevoegd is tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats alleen aan vergunninghouders is toegestaan;

 • de gemeente de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk wil waarborgen;

 • de in dit besluit genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zuidplas zijn;

 • het vier bestaande openbare parkeerplaatsen betreffen met reeds de bestemming ‘Verkeersdoeleinden’, zodat geen sprake is van strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan;

 • gelet op de huidige parkeerdruk in de directe omgeving het noodzakelijk is om belanghebbendenplaatsen aan te wijzen;

 • het aanwijzen van vier belanghebbendenparkeerplaatsen weliswaar de vrijheid van het overige verkeer voor parkeren kan beperken maar dat de belanghebbenden hun voertuigen anders elders in de buurt parkeren en dus de parkeerdruk beperkt wordt beïnvloed;

 • voor de gemeente Zuidplas het belang van het correct en tijdig kunnen uitoefenen van medische beroepen zwaarder weegt dan het individueel belang van omwonenden die hier parkeren;

 • met het aanwijzen van weggedeelten als belanghebbendenplaatsen en het vaststellen van tijdstippen waarop het parkeren op de belanghebbendenplaatsen alleen aan vergunninghouders is toegestaan, geen zwaarder wegende belangen in het geding zijn.

Besluit:

 • 1.

  Aan te wijzen als belanghebbendenplaatsen door het plaatsen van een bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 de volgende weggedeelten:

  • Een tweetal parkeerplaatsen op de Raadhuishof in Zevenhuizen ten oosten van het wooncomplex De Roos waarbij het de twee meest zuidwestelijk gelegen parkeerplaatsen betreffen;

  • Een tweetal parkeerplaatsen op de Burgemeester Boerstraat in Zevenhuizen ten westen van het wooncomplex De Roos waarbij het de twee meest zuidoostelijk gelegen parkeerplaatsen betreffen.

 • 2.

  Als tijdstippen waarop het parkeren op belanghebbendenplaatsen alleen aan vergunninghouders is toegestaan, vast te stellen:

  • Raadhuishof in Zevenhuizen: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur;

  • Burgemeester Boerstraat in Zevenhuizen: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit betrekking heeft op de op de bijlage bij dit besluit aangeduide locaties met zaaknummer: A21.001589 d.d. 9 september 2021. Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit aanwijzingsbesluit;

 • 4.

  Dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad;

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit belanghebbendenplaatsen Burgemeester Boerstraat en Raadhuishof, Zevenhuizen”.

Bijlage:

Locaties aanwijzingsbesluit vier belanghebbendenplaatsen Burgemeester Boerstraat en Raadhuishof, Zevenhuizen. Zaaknummer: A21.001589 d.d. 9 september 2021.

Aldus besloten te Nieuwerkerk aan den IJssel, 21 september 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

Namens deze,

J. Jansen

Manager cluster Ingenieursdienst en Beheer Openbare Ruimte

Rechtsbescherming

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

 • o

  de naam en het adres van de indiener;

 • o

  de dagtekening;

 • o

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • o

  de gronden van het bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gravenhage. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

Naar boven