Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, houdende de wijziging van artikel 19 lid 1 tot en met 4 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 (2e wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

 

Overwegende dat:

- Met de vorige wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is gekozen voor een geleidelijke invoering van de gewijzigde verdeelsleutel met een ingroeiperiode van 5 jaar;

- De ingroeiperiode van 5 jaar voor enkele nadeelgemeenten als te kort wordt ervaren om zich aan te kunnen passen aan de financiële gevolgen ervan;

- Het wenselijk is om een verlenging van de ingroeiperiode voor alle nadeelgemeenten op een gelijke wijze in te voeren;

- Een verlenging van de ingroeiperiode voor voordeelgemeenten tot extra nadelen zouden leiden;

- Het noodzakelijk is ten behoeve van een wijziging van de ingroeiperiode de Gemeenschappelijke

 

Regeling aan te passen.

 

Gelet op:

De toestemming overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

Besluiten:

Artikel 19, lid 1 tot en met 4 van de gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Flevoland 2017 te wijzigen waardoor deze als volgt komen te luiden:

 

 

 

Artikel 19 Bijdragen

 • 1.

  De verdeelsleutel voor de generieke gemeentelijke bijdragen wordt berekend op basis van het percentage van de uitkering uit het gemeentefonds aan een individuele gemeente in het totaal van de uitkeringen uit het gemeentefonds aan alle zes gemeenten. De uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in de vorige volzin, betreft de uitkering voor openbare orde en veiligheid, sub-cluster brandweer en rampenbestrijding, dan wel de uitkering – hoe ook genaamd – die verband houdt met de taken met betrekking tot crisisbeheersing en brandweer. Dit betekent in ieder geval dat indien de verdeling van het gemeentefonds wordt gewijzigd op basis van het rapport ‘Herijking verdeling klassiek domein gemeentefonds’, het de uitkering betreft die verband houdt met het onderdeel ‘crisisbeheersing en brandweer’.

 •  

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid gelden in de jaren 2020 tot en met 2024 voor het berekenen van de generieke bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad de volgende verdeelsleutels:

 •  

  • a.

   In 2020 worden de gemeentelijke bijdragen voor 30% verdeeld op basis van de oppervlakte en voor 70% op basis van het aantal inwoners van een gemeente in het totaal van gemeenten. In afwijking daarop wordt voor de lokale brandweerzorg de verdeling op basis van de historische overdrachtsprijs, zijnde door de gemeenten overgedragen brandweertaken bij regionalisering in 2009, uit de gemeenten gehanteerd;

  • b.

   In 2021 worden de gemeentelijke bijdragen voor 4/5e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 1/5e deel op basis van het eerste lid;

  • c.

   In 2022 worden de gemeentelijke bijdragen voor 3/5e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 2/5e deel op basis van het eerste lid;

  • d.

   In 2023 worden de gemeentelijke bijdragen voor 2/5e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 3/5e deel op basis van het eerste lid;

  • e.

   In 2024 worden de gemeentelijke bijdragen voor 1/5e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 4/5e deel op basis van het eerste lid.

 •  

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid gelden in de jaren 2020 tot en met 2026 voor het berekenen van de generieke bijdragen van de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde de volgende verdeelsleutels:

 •  

  • a.

   In 2020 worden de generieke gemeentelijke bijdragen voor 30% verdeeld op basis van de oppervlakte en voor 70% op basis van het aantal inwoners van een gemeente in het totaal van gemeenten. In afwijking daarop wordt voor de lokale brandweerzorg de verdeling op basis van de historische overdrachtsprijs, zijnde door de gemeenten overgedragen brandweertaken bij regionalisering in 2009, uit de gemeenten gehanteerd;

  • b.

   In 2021 worden de gemeentelijke bijdragen voor 6/7e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 1/7e deel op basis van het eerste lid;

  • c.

   In 2022 worden de gemeentelijke bijdragen voor 5/7e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 2/7e deel op basis van het eerste lid;

  • d.

   In 2023 worden de gemeentelijke bijdragen voor 4/7e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 3/7e deel op basis van het eerste lid;

  • e.

   In 2024 worden de gemeentelijke bijdragen voor 3/7e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 4/7e deel op basis van het eerste lid;

  • f.

   In 2025 worden de gemeentelijke bijdragen voor 2/7e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 5/7e deel op basis van het eerste lid;

  • g.

   In 2026 worden de gemeentelijke bijdragen voor 1/7e deel verdeeld op basis van de verdeelsleutel, bedoeld onder a, en voor 6/7e deel op basis van het eerste lid.

 •  

 • 4.

  De inwonersaantallen, bedoeld in het tweede en het derde lid, onder a, worden vastgesteld conform de inwonersaantallen per 1 januari van het voorgaand jaar, die gepubliceerd worden door de Provincie Flevoland. De oppervlakte van een gemeente, bedoeld in het tweede lid, onder a, wordt vastgesteld op basis van de totale gemeentelijke oppervlakte volgens CBS, waarbij het aantal hectaren binnenwater IJssel- meer/Markermeer gemaximeerd is op 10.000.

 •  

 • 5.

  De kosten worden jaarlijks geïndexeerd voor prijsontwikkeling van lonen en prijzen, volgens een in een financiële verordening vastgestelde systematiek.

 

Onder vernummering van het vijfde tot en met tiende lid tot zesde tot en met elfde lid blijven de overige leden ongewijzigd.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders gemeente

 

Almere, 11 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

De burgemeester,

 

Dronten , 1 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

De burgemeester,

 

Lelystad, 22 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

De burgemeester,

 

Noordoostpolder, 5 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders de gemeente Noordoostpolder,

De burgemeester,

 

Urk, 6 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders de gemeente Urk,

De burgemeester

 

Zeewolde, 24 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

De burgemeester,

 

 

 

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 voor zover het hun bevoegdheid betreft:

 

Overwegende dat:

 • de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 overeenkomstig artikel 23 van de Regeling is vastgesteld;

 • (de wijziging van) een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 26, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking treedt op de in de regeling aanwezen dag;

 • Aan de 2e wijziging van de Regeling abusievelijk geen terugwerkende kracht is toegekend;

 

Gelet op:

De toestemming overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

Besluiten:

In het besluit tot de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 na de tekst van het gewijzigde artikel 19 de tekst ‘Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.’, te vervangen door:

‘Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur.

 

Lelystad 6 oktober 2021

Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017

Naar boven