Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure, Wolvenstraat 1b in Oudenbosch

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunning is verleend:

 

Zaaknummer: 252075

 

Adres: Wolvenstraat 1b in Oudenbosch

 

Activiteit: het bouwen van een woning

 

verzenddatum:12-10-2021

 

 

U kunt de verleende vergunning ter inzage opvragen. U kunt dit verzoek mailen naar gemeente@halderberge.nl

 

 

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien dan een bezwaarschrift in. U kunt dit digitaal indienen via onze website www.halderberge.nl/bezwaar-en-beroep door te klikken op de button “Direct online bezwaar maken”. U kunt ook een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

 

In het bezwaarschrift zet u:

 uw naam en adres;

 de datum van uw bezwaarschrift;

 een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;

 waarom u het niet eens bent met het besluit;

 uw handtekening

 uw e-mailadres (als u digitaal wilt communiceren met de gemeente).

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet ontvankelijk is, omdat het te laat binnen is. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen, indien u het bezwaar schriftelijk indient!

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet. U kunt als directe spoed dat vereist en als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op dat verzoek is beslist.

Naar boven