Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Rijsenhout – Aalsmeerderdijk

Onderwerp: proef afsluiting gemotoriseerd verkeer op grond van Visie Ringdijk

Nummer: X.2021.06779

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

 

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

 

Overwegingen en motivatie

De gemeente heeft de visie Ringdijk en Ringvaart opgesteld, die in mei 2017 unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld (2017.0011195).

De ambitie voor de ringdijk en ringvaart in een viertal uitgangspunten:

- het versterken van de identiteit, historie en herkenbaarheid van de ringdijk en ringvaart;

- het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid op de dijk;

- het benutten van kansen voor recreatie en toerisme;

- het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende overheden.

Het doel is de Ringdijk en de Ringvaart aantrekkelijker, beter leefbaar en (verkeers-)veiliger te maken.

De visie is opgesteld op basis van gesprekken in 2016 en 2017 met meer dan 500 bewoners van alle dorpen aan de Ringvaart. De verbeterpunten die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen in de visie.

Eind 2017 is het Uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de Visie opgenomen maatregelen uit te voeren.

Ook de dorpsraad Rijsenhout en de regiegroep Rijsenhout hebben de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren en kansen op het gebied van recreatie te benutten in Rijsenhout. Deze kansen en ambities worden door de gemeente ondersteund middels de voorstellen die in de Visie Ringdijk en Ringvaart zijn opgenomen én de voorstellen die in de Ruimtelijk Economische Visie voor Rijsenhout zijn verwoord. In een overleg met de dorpsraad en regiegroep Rijsenhout op 27 mei 2019 zijn deze ambities nogmaals uitgesproken en is afgesproken om aan de hand van een aantal scenario’s te onderzoeken wat waar en wanneer mogelijk is.

De Ringdijk is een erftoegangsweg waar woningen direct aan gelegen zijn. Omwille van de leefbaarheid is het daarom niet wenselijk dat al te veel verkeer van deze weg gebruik maakt. In het Ringdijkbeleid wordt een wenswaarde van minder dan 4.000 voertuigen per werkdag aangehouden. In 2018 zijn op de Aalsmeerderdijk ter hoogte van het fort ruim 5.000 voertuigen geteld, waarmee het één van de drukkere delen van de Ringdijk is. Bovendien wordt de Ringdijk in de spitsuren als sluiproute gebruikt om de files op de A4 te vermijden. De Ringdijk is hiervoor echter niet geschikt.

In het kader van het Ringdijkbeleid, de Gebiedsvisie Rijsenhout en de visie N196 hebben diverse participatiemomenten met dorpsraad en bewoners plaatsgevonden waarbij afsluiting van de Aalsmeerderdijk tussen Kruisweg en het fort besproken zijn. Dijkbewoners in Aalsmeerderbrug zijn over het algemeen positief, maar vanuit Rijsenhout bestaat veel weerstand tegen het afsluiten van de Ringdijk voor doorgaand verkeer, omdat zo de belangrijkste weg naar het ‘dubbeldorp’ Aalsmeer wordt afgesloten. Een tussenoplossing waar minder weerstand tegen bestaat, is het verbinden van de waterloop van het fortterrein met de Ringdijk, waarbij een smalle brug met doseerlicht een verkeersremmende werking heeft. Zo wordt doorgaand verkeer ontmoedigd en gelijktijdig wordt de recreatieve kwaliteit van het gebied verhoogd. Dit is echter een complexe en kostbare maatregel die verder niet in het uitwerkingsprogramma van het Ringdijkbeleid is opgenomen.

In Rijsenhout zelf zijn diverse afsluitingen van de Ringdijk (knippen) voorzien om doorgaand verkeer te weren. Dit is alleen mogelijk op locaties waar een realistisch alternatief beschikbaar is. Voor Rijsenhout zijn in de uiteindelijke situatie twee knippen voorzien: één ten zuiden van Verremeer en één ten noorden van de Kleine Poellaan (deze zijn tevens opgenomen in de Gebiedsvisie Rijsenhout). Het principe van deze knippen is dat het dorp bereikbaar blijft vanaf de A4 en Aalsmeer, terwijl het doorgaand verkeer op de dijk ontmoedigd wordt. De verkeersintensiteit op de Ringdijk zal daardoor lager worden. Het alternatief voor deze route is de Aalsmeerderweg, die beter geschikt is om verkeer te verwerken dan de Ringdijk. Deze zal vanzelfsprekend wel wat drukker worden.

Doorgaand verkeer op de Ringdijk zou een sluiproute door Rijsenhout kunnen kiezen, maar dit is gezien de omslachtige route met langere reistijd in verhouding tot de Aalsmeerderweg niet waarschijnlijk. Toch is het belangrijk een vinger aan de pols te houden om te zorgen dat deze sluiproutes niet te druk worden. Dit geldt vooral voor Verremeer en de Drakenstraat, die als woonstraten niet geschikt zijn voor doorgaand verkeer.

Gelet op het bovenstaande wordt in eerste instantie een proef gedaan. Voor de proef blijken twee afsluitingen praktisch moeilijk uitvoerbaar terwijl met name de afsluiting bij Verremeer waarschijnlijk het beoogde effect behaalt (<4.000 mvt/etmaal ter hoogte van het fort, <2.500 ter hoogte van het dorpshart Rijsenhout). Daarom is gekozen om alleen de knip bij Verremeer te testen. Het schrappen van de knip bij de Kleine Poellaan vergroot de kans op sluipverkeer in de achtergelegen wijk. Hier zullen we scherp op monitoren en dit betrekken wij bij de evaluatie. De evaluatie en de proef hebben de volgende opzet:

- een nulmeting voor een periode van 4 weken; dit gebeurt in september/oktober 2021;

- een proefafsluiting van de Aalsmeerderdijk voor een periode van 4 weken; dit vindt plaats vanaf 1 november 2021 waarbij de knip op de Aalsmeerderdijk, direct ten zuiden van Verremeer komt te liggen;

- de proefafsluiting is uitsluitend van kracht tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

De afsluiting tijdens de proef worden uitgevoerd als een zogenaamde ‘harde knip’. Dit omdat het eenvoudig in uitvoering kan worden gebracht en ook om er ook zeker van te zijn dat het verkeer niet anders kan dan omrijden om zo een goed beeld te krijgen van het verkeersgedrag. Een harde knip is nadelig voor nood- en hulpdiensten, ook indien zij een sleutel krijgen van de uitneembare palen. Daarom zal er een verkeersregelaar worden ingezet om, in geval van een calamiteit, tijdig de paal bij Verremeer te verwijderen.

 

Indien de proef succesvol is en we deze permanent maken, dan wordt de afsluiting uitsluitend uitgevoerd als zachte knip. Dit is enerzijds uit verkeersveiligheidsoverwegingen voor bijvoorbeeld (snelle) fietsers en anderzijds om landbouwvoertuigen en nood- en hulpdiensten ongehinderd doorgang te kunnen verlenen. Er wordt dan met camera-handhaving gewerkt. De afsluiting geldt voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers, (brom- en snor)fietsers en landbouwverkeer. Nood- en hulpdiensten kunnen (met herkenbare voertuigen) ook door de afsluiting. In beginsel wordt er geen ontheffingen-systeem ingevoerd, maar indien noodzakelijk kan deze wel worden aangevraagd zoals bijvoorbeeld door de vrijwilligers van de brandweer.

Het beoogde effect is dat er veel minder verkeer door Rijsenhout rijdt, maar ook veel minder verkeer door Aalsmeerderbrug. En dat biedt mogelijkheden voor recreatie en draagt bij aan het versterken van de identiteit, historie en herkenbaarheid van de Ringdijk en de Ringvaart. Ook worden hiermee de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de dijk verbeterd. De Aalsmeerderweg zal hiermee wel wat drukker worden, maar deze weg is daar veel beter voor geschikt en kan het extra verkeer ook prima verwerken.

Rondom de afsluitingen zijn meetpunten aangelegd om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de situatie tijdens de proef. Na afloop van de proef zullen de resultaten worden geanalyseerd.

 

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

1. het fysiek afsluiten van de Aalsmeerderdijk, direct ten zuiden van Verremeer (door middel van een uitneembare paal en borden C1 RVV 1990 met onderborden OB54 en OB201p met daarop “7 – 19 h”);

Ter vooraankondiging worden deze borden tevens geplaatst op de volgende locaties:

o op de Aalsmeerderdijk, direct ten noorden van de Verremeer;

o op de Verremeer, direct ten westen van de Aalsmeerderdijk;

Ter vooraankondiging worden tevens borden L8 geplaatst op de volgende locaties:

o op de Aalsmeerderdijk, ten noorden van de Bennebroekerweg;

o op de Aalsmeerderdijk, ten noorden van de Schouwstraat.

 

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2021-500-701.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Omdat met de herinrichting de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, maar ook de waarde voor het recreatieve verkeer worden verbeterd, wegen de met het besluit gediende belangen zwaarder. Bovendien gaat het in eerste instantie nog om een tijdelijke situatie om de consequenties in kaart te brengen.

 

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van bewoners van de Ringdijk omdat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid worden verbeterd. Bewoners aan het doodlopende gedeelte worden licht geschaad omdat zij een korte omrijdbeweging moeten maken, maar ook voor hen wordt het verkeersveiliger en leefbaarder. De belangen van bewoners aan de Aalsmeerderweg worden ook licht geschaad omdat de Aalsmeerderweg meer verkeer te verwerken krijgt. Echter gaat het om een kleine toename waarvan verwacht wordt dat de Aalsmeerderweg dit prima kan verwerken.

Bedrijven

Door de maatregelen bestaat de kans dat bedrijven licht geschaad worden omdat er minder verkeer langskomt. Echter kunnen bedrijven ook juist van de nieuwe situatie profiteren omdat het verkeersveiliger en leefbaarder wordt en daarmee aantrekkelijker.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De belangen van doorgaand gemotoriseerd verkeer worden geschaad. De Ringdijk heeft echter geen functie voor doorgaand verkeer.

Vrachtverkeer

Door de maatregelen bestaat de kans dat vrachtverkeer licht geschaad wordt. Vrachtverkeer met een bestemming kan via een korte omrijdbeweging hun weg vervolgen.

Landbouwverkeer

De eventuele permanente maatregelen hebben geen gevolgen voor landbouwverkeer, zij worden van de afsluiting uitgezonderd. Maar voor de proef moet landbouwverkeer omrijden waardoor zij licht in hun belangen geschaad worden.

Langzaam verkeer

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer omdat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid worden verbeterd. Ook zij kunnen gebruik blijven maken van het voor gemotoriseerde verkeer afgesloten weggedeelte.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

Een harde knip is nadelig voor nood- en hulpdiensten, ook indien zij een sleutel krijgen van de uitneembare palen. Daarom zal er een verkeersregelaar worden ingezet om, in geval van een calamiteit, tijdig de paal bij Verremeer te verwijderen. Hiermee hebben de maatregelen geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders.

Algemeen belang

Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid te waarborgen en de leefbaarheid en de waarde voor het recreatieve verkeer te verbeteren. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in bijzonder in het belang van bewoners van de dijk en langzaam verkeer. De belangen van doorgaand (vracht) verkeer. Omdat voor doorgaand verkeer een alternatieve route beschikbaar is, wegen wij de belangen van de bewoners van de Ringdijk en langzaam verkeer zwaarder. De Ringdijk is op grond van de Visie Ringdijk bovendien niet bestemd voor doorgaand verkeer. Ook de belangen van de bewoners van de Aalsmeerderweg worden licht geschaad door een toename van het verkeer. Deze weg is daarvoor echter beter toegerust dan de Ringdijk. Daarnaast gaat het om een proef om meer inzicht te krijgen in de verkeerssituatie.

 

Voorbereiding en overleg

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat wij met deze proef de effecten meten en op deze manier meer inzicht krijgen in de gevolgen van de maatregel. De omgeving is hiervan op de hoogte gesteld. Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 28-09-2021 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2021-500-701, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

1. het fysiek afsluiten van de Aalsmeerderdijk, direct ten zuiden van Verremeer door het plaatsen van een paal en borden conform model C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en onderborden OB54 en OB201p met daarop “7 – 19 h”);

 

 

2. te bepalen dat de maatregelen vier weken van kracht zijn vanaf de aanvang van de proef op 1 november 2021;

 

3. dit besluit ter openbare kennis te brengen op 14-10-2021.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

S. Sasburg

 

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven