Gemeente Maastricht, RECTIFICATIE GMB 2021.351455, tervisielegging van het besluit hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder ten behoeve van de Kolonel Millerstraat/Groene Loper Fase 3B

Hierbij rectificeren wij de bekendmaking van 11 oktober 2021 in het Gemeenteblad met nr. 2021.351455 omdat deze bekendmaking per abuis met de verkeerde titel als zoekfunctie beschikbaar is gesteld. Het besluit hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) ten behoeve van de Kolonel Millerstraat (Groene Loper Fase 3B) wordt opnieuw ter inzage gelegd en de termijn tervisielegging en de beroepstermijn zijn aangepast.

Over de hogere waarde

De hogere waarde is verleend als gevolg van wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Kolonel Millerstraat, dat de planologische- en juridische basis zal zijn voor 38 nieuw te bouwen appartementen op het adres Kolonel Millerstraat en waarvan de vaststelling op korte termijn is voorzien. Tevens is voor de realisatie van de appartementen een omgevingsvergunning aangevraagd, waarvoor te zijner tijd ten behoeve van de procedure een separate bekendmaking wordt geplaatst.

Inzien:

Met ingang van vrijdag 15 oktober 2021 tot en met vrijdag 26 november 2021 liggen het besluit hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht en zijn digitaal beschikbaar gesteld als separate bijlage bij de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl

Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch via 14 043.

Beroepsmogelijkheid

De beroepstermijn vangt een dag na de terinzagelegging aan. Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd -van zaterdag 16 oktober 2021 tot en met vrijdag 26 november 2021- kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als het besluit dat ter inzage ligt rechtstreeks gevolgen voor u, uw bedrijf of organisatie heeft. U dient uw beroepschrift te voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een van de volgende wijzen:

Alleen degene die beroep heeft ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het indienen van beroep of voorlopige voorziening treft u aan op de volgende website:

https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/

Maastricht, 14 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

De Secretaris, a.i. W. Rutten

De Burgemeester, J.M. Penn-te Strake

Naar boven