Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2021, 358975omgevingsvergunningToestemming voor het realiseren van zonneveld Wijkerbroek tussen de Broekweg en Middelweg West te Wijk bij Duurstede

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij hebben besloten met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’ en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van zonneveld Wijkerbroek. Het gaat om het gedeelte dat wordt ontwikkeld door Sunvest en sluit aan op het zonnepark van LC Energy waarvoor eerder vergunning is verleend. Het projectgebied ligt tussen de Broekweg en Middelweg West en heeft een omvang van circa 16,2 hectare. Dit bestaat zowel uit zonnepanelen, technische installaties, beheerpaden als de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Aanpassing n.a.v. zienswijzen

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is de installatie aangepast. De hoogte van de panelen is op alle percelen teruggebracht tot 1,50 meter.

Raadplegen van de stukken

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 14 oktober 2021 ter inzage en kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op ‘plannen zoeken’ en zoek vervolgens op ‘plannaam of -nummer’, dan kunt u zoeken op nummer: NL.IMRO.0352.bgbzonwijkbrk-pva1

U kunt ook deze link kopiëren in uw browser:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0352.bgbzonwijkbrk-pva1

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld. U kunt een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op 15 oktober 2021. De mogelijkheid bestaat om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via het digitale loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Kenmerk gemeente WbD: 2021-479