Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 358893verkeersbesluit of -mededeling



Verkeersbesluit voor een stopverbod aan de Piet Heinlaan te Katwijk aan Zee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Katwijk bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk van januari 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de Clustermanager Beleid Fysieke Leefomgeving.

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • de Piet Heinlaan een erftoegangsweg is gelegen binnen de bebouwde kom;

 • aan de Piet Heinlaan, ter hoogte van de Witte de Withstraat, de Groen van Prinstererschool gelegen is;

 • aan de Piet Heinlaan, ter hoogte van de Admiraal de Ruijterlaan, een markterrein gelegen is waar op vrijdagen een markt gehouden wordt;

 • op de Piet Heinlaan, ter hoogte van de Witte de Withstraat en Admiraal de Ruijterlaan, regelmatig geparkeerd wordt aan de zuidzijde van de rijbaan en aan de noordzijde bij de aansluiting van de Admiraal de Ruijterlaan;

 • er regelmatig overlast wordt ervaren door stilstaande voertuigen;

 • de stilstaande voertuigen regelmatig het zicht opnemen op overstekend en kruisend verkeer;

 • dit voor verkeersonveilige situaties kan zorgen;

 • het daarom wenselijk is om een stopverbod in te stellen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Katwijk;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

is het daarom gewenst om:

 • op de Piet Heinlaan, tussen de Witte de Withstraat en Admiraal de Ruijterlaan, een stopverbod in te stellen;

 • op de Piet Heinlaan ter hoogte van de Admiraal de Ruijterlaan een stopverbod in te stellen;

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  het instellen van een stopverbod op de Piet Heinlaan, tussen de Witte de Withstraat en Admiraal de Ruijterlaan, door het aanbrengen van een gele ononderbroken streep zoals bedoeld in artikel 24 lid 1 onder e van het RVV 1990;

 • 2.

  het instellen van een stopverbod op de Piet Heinlaan, ter hoogte van de aansluiting met de Admiraal de Ruijterlaan, door het aanbrengen van een gele ononderbroken streep zoals bedoeld in artikel 24 lid 1 onder e van het RVV 1990;

 • 3.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

Katwijk, 7 oktober 2021

namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

P. Koetsier

Clustermanager Beleid Fysieke Leefomgeving

 

Bijlagen

 • Situatietekening nr. xxxxxxxxx

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meesturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl .

Bij spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. Digitaal indienen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.