Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
BarneveldGemeenteblad 2021, 358337ruimtelijk plan of omgevingsdocumentcoördinatieregeling Kerkstraat-Rembrandtstraat

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project Kerkstraat-Rembrandtstraat met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat (raadsbesluit van 6 oktober 2021, nr. 1084). De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken, het verlenen van de (ten opzichte van het ontwerp gewijzigde) omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het wijzigen van de staat van een beschermd monument (gemeentelijk monument), aanleggen uitrit en kappen bomen (collegebesluit van 14 oktober 2021), het besluit tot vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder (collegebesluit van 6 oktober 2021) en het beeldkwaliteitsplan.

Deze besluiten voorzien in de bouw van een woongebouw met 25 eenheden in combinatie met de verbouw van het Kerkheem aan het kerkplein en de bouw van een woning (pastorie) aan de Kerkstraat in Voorthuizen. Aan de zijde van de Rembrandtstraat zijn parkeerplaatsen voorzien.

Ter inzage

De besluiten liggen met ingang van 15 oktober tot en met 26 november 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1458-0004

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1458-0004

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit tot vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treden de besluiten in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

 

Barneveld, 14 oktober 2021.