Ontwerpwijzigingsplan ‘Additioneel programma Pharos Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor de appartementencomplexen Pharos I, II en III in het plangebied ‘Havengebied Breskens’ te wijzigen. Ten behoeve van de omzetting van 25 appartementen naar de categorie ‘verblijfsrecreatie en wonen' worden de regels van het bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ gewijzigd. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 14 oktober 2021 gedurende zes weken (tot en met 24 november 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpAddprogrPhsBresk-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Naar boven