Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 356712ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerp Omgevingsvisie Hoorn

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maken bekend dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Hoorn ter inzage ligt.

 

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die in de loop van 2022 in werking treedt. De gemeenteraad van Hoorn vindt het belangrijk om op tijd een omgevingsvisie vast te stellen. Een omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen aan hoe de gemeente zich de komende tien tot twintig jaar zal ontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om de ‘fysieke leefomgeving’. Dat wil zeggen: alles wat we om ons heen kunnen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan woningen en bedrijven, verkeer en vervoer, water en groen, voorzieningen zoals onderwijs en sport, etc. Maar het gaat ook over zaken als duurzaamheid en gezondheid, die minder tastbaar zijn.

 

Wat staat er in de Omgevingsvisie Hoorn?

Om ook in de toekomst een gezonde en levendige stad te kunnen zijn, met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid, moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Deze keus heeft de gemeenteraad al eerder gemaakt. Veel van deze nieuwe woningen zullen worden gebouwd in de directe omgeving van de binnenstad, het ziekenhuis en de beide stations. De nabijheid van zorg, openbaar vervoer en de sfeer van de binnenstad is immers aantrekkelijk voor zowel jong als oud. Het is belangrijk dat Hoorn voldoende mogelijkheden biedt voor huisvesting van jongeren en starters. Op die manier blijft Hoorn ook in de toekomst een vitale stad. Maar het gaat niet alleen om woningen: ook de werkgelegenheid en de voorzieningen (zorg, onderwijs, sport) moeten meegroeien met de groei van de bevolking. Tegelijkertijd moet het wel leefbaar blijven: voldoende groen en water, schone lucht en een prettige sfeer. Het vinden van een goede balans tussen groei van de stad en leefbaarheid staat centraal in de Omgevingsvisie Hoorn.

 

Voorafgaand aan het schrijven van de visie is in het voorjaar van 2021 uitgebreid gesproken met inwoners van Hoorn en met allerlei instellingen en bedrijven. Ook konden mensen een enquête invullen en konden ze ideeën kwijt op de website ‘Voor een mooie stad’. Dat heeft waardevolle informatie opgeleverd voor de Omgevingsvisie.

 

Waar en wanneer kunt u de omgevingsvisie inzien?

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Hoorn is vanaf 18 oktober tot en met 28 november 2021 in te zien op het stadhuis van Hoorn (Nieuwe Steen 1). De visie is ook digitaal te bekijken via een link op de gemeentelijke website (www.hoorn.nl/toekomsthoorn) en op de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0405.OVHoorn-on01.

 

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen?

In de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hoorn. Dat is mogelijk door het schrijven van een brief (postbus 603, 1620 AR Hoorn) of een e-mail (toekomsthoorn@hoorn.nl). Als u liever mondeling een zienswijze geeft, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente voor het maken van een afspraak (tel. 0229-252200).

 

Inloopmomenten op 3 en 16 november 2021

Tijdens de periode van terinzagelegging worden twee inloopmomenten georganiseerd. Iedereen is daar welkom om vragen te stellen aan – en in gesprek te raken met – de projectleiders van de Omgevingsvisie. De inloopmomenten zijn op woensdag 3 november (19.00-21.00 uur) en op dinsdag 16 november (13.00-15.00 uur), in de raadszaal van het stadhuis (Nieuwe Steen 1).

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de periode van terinzagelegging worden alle zienswijzen voorzien van een reactie. De zienswijzen en de beantwoording zullen worden betrokken bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Hoorn door de gemeenteraad, naar verwachting op 8 februari 2022. De wettelijke procedure eindigt na deze vaststelling. Tegen de vaststelling van een omgevingsvisie staan namelijk geen rechtsmiddelen open, zoals bezwaar of beroep.