Bevoegdhedenbesluit raad afdoening Wob-verzoeken

 

Raadsbesluit 2021, zaaknummer 318900

 

DE RAAD DER GEMEENTE EPE;

 

Gelezen het voorstel van het presidium van 9 september 2021;

 

gelet op:

 

hoofdstuk IX van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit

 

vast te stellen het navolgende Bevoegdhedenbesluit raad afdoening Wob-verzoeken.

 

Artikel 1 Mandaat

 

De raad mandateert de bevoegdheid om te besluiten op een verzoek op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan de griffier en diens plaatsvervanger, voor zover het documenten over bestuurlijke aangelegenheden betreft die bij of onder de raad berusten en het verzoek niet als opheffing van opgelegde geheimhouding dient te worden opgevat.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en kan worden aangehaald als Bevoegdhedenbesluit raad afdoening Wob-verzoeken.

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 september 2021

 

De raad voornoemd,

 

de voorzitter, dhr. dr. T.CM. Horn

de secretaris, mw. J. Kattenberg

Naar boven