Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2021, 356632ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerp bestemmingsplan Heereweg 163

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) geven op grond van artikel 3.31 derde lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat vanaf maandag 18 oktober 2021 het ontwerp bestemmingsplan Heereweg 163 voor 6 weken ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Met het bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming op het perceel Heereweg 163 in Schoorl omgezet in een woonbestemming op het perceel Heereweg 163. Hierdoor wordt reeds verleende vergunning voor woningen in het pand vastgelegd in een bestemmingsplan.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan is met ingang van 18 oktober 2021 in te zien in het gemeentehuis van Bergen (NH), Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar. Tevens zullen de stukken op de website van de gemeente Bergen (www.bergen-nh.nl) worden geplaatst. Wilt u de besluiten fysiek inzien? Dit kan alleen op afspraak. Wij vragen u contact op te nemen via telefoonnummer 072 – 888 0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn de openingstijden van het gemeentehuis beperkt. Het besluit is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0373.BPGHeereweg163-B001).

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar aanleiding van de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeente. Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u indienen bij de gemeenteraad en zienswijzen over de omgevingsvergunning of hogere waarde bij het college.

Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het de raad dan wel college van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze Heereweg 163’ en te vermelden over welk ontwerpbesluit(en) de zienswijze gaat. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 072 – 888 0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen (NH), tel. 072 – 888 0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl.

Bergen (NH), 15 oktober 2021