Gemeente Oldambt, verleende ontheffing APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2020) en Bijzondere Wetten voor het plaatsen van reclame-driehoeksborden ten behoeve van Visit Wadden in de periode van 18 oktober t/m 31 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken hierbij bekend, dat op grond van de APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2020) en bijzondere wetten de volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend en meldingen van kleine evenementen zijn bevestigd:

 

- Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 6 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 6 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve van Visit Wadden in de periode van 18 oktober t/m 31 oktober 2021.

 

Heeft u vragen over de vergunningen, dan kunt u contact opnemen met de cluster Ruimtelijke Zaken, team Vergunningen, toezicht en handhaving (0597) 48 20 00.

 

Heeft u bezwaren?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie, tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving, bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen (college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of bij het gemeentehuis. Indien u vragen heeft, kunt u contact met de gemeente opnemen.

In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt U meer informatie. Deze folder is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

 

Winschoten, 13 oktober 2021

Naar boven