Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 8 juli 2021 bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2019” met ID-nummer NL.IMRO.1652.Stedelijk040219-VA01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen in het binnengebied:

Adres

Soort plan

Planbeschrijving

1.

Leije ong. in Gemert

Ontwikkellocatie

Wijzigen van bestemming ‘groen’ naar ‘bedrijf’ voor vestigen van een bedrijf

2.

Churchill-laan 7

Herstelactie

Verwerken van vergunde rechten

Stukken inzien

Wij vragen u het vastgestelde bestemmingsplan online in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u echt geen gelegenheid zien om het bestemmingsplan online te bekijken dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Het bestemmingplan ligt met ingang van 12 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Naar boven