Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 355900omgevingsvergunningVerlengde beslistermijn voor de nieuwbouw van 14 woningen en 1 appartementengebouw met 21 appartementen aan Hoevelaar Oeverbos te Woudenberg

30 september 2021:

Hoevelaar Oeverbos, (deelplan 3), sectie G nr. 2112, nieuwbouw van 14 woningen en 1 appartementengebouw met 21 appartementen, Z.333718.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.