Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 355742ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit werkingsgebieden alcoholverbod Heerlen 2021

de burgemeester van Heerlen,

overwegende dat:

de toepassing van een verbod op het nuttigen van alcoholische drank op de weg en op het bij zich hebben van open verpakkingen met alcoholische drank op de weg een effectief middel is om op te treden tegen verstoringen van de openbare orde;

het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2:42, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Heerlen 2012 werkingsgebieden heeft aangewezen waar een dergelijk verbod geldt;

voor de bepaling van de gebieden waar een dergelijk verbod geïndiceerd is, gebruik is gemaakt van het Politierapport Overlast alcohol in de openbare ruimte, versie 31 januari 2017;

ten behoeve van de bepaling van de begrenzing van de gebieden aansluiting is gezocht bij de indeling zoals vastgesteld bij het Raadsbesluit van 15 september 1997;

op 7 oktober 2021 de APV Heerlen 2021 in werking is getreden;

de collegebevoegdheid, als bedoeld in artikel 2:42, tweede lid van de APV tot het aanwijzen van de werkingsgebieden een burgemeestersbevoegdheid is geworden;

de noodzaak voor het aanwijzen van de werkingsgebieden onveranderd is en de burgemeester daarom overgaat tot het aanwijzen van deze werkingsgebieden;

gelet op het bepaalde in artikel 2:42, tweede lid APV Heerlen:

Besluit:

vast te stellen het volgende Aanwijzingsbesluit werkingsgebieden alcoholverbod Heerlen 2021.

 

 

 

Artikel 1  

In de navolgende gebieden is het verboden, op de weg, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 

Gebied

Buurt

Begrenzende wegen en waterwegen

12.

Hoensbroek-De Dem

Het gebied gelegen tussen Kastanjelaan, Pastoorskuilenweg, Juliana Bernhardlaan, Kasteel Hoensbroeklaan, Gravin van Schönborn-laan, Koumenweg tot aan de Caumerbeek, Caumerbeek, Terhoevenderweg, Akerstraat-Noord, Kastanjelaan alsmede de genoemde wegen.

20

Vrieheide- De Stack

Het gebied gelegen tussen de Heerenweg (tot aan de Vrijheerenberg), Vrijheerenberg, Unolaan, Europalaan, Willem Barentszweg, John Franklinstraat, Columbusstraat, Pieter Nuytsstraat, Varenbeukerweg, Passartweg, Passartweg tot aan de Terweijerweg, gemeentegrens, Heerenweg alsmede de genoemde wegen inclusief park/buitengebied tussen de Terweijerweg en Varenbeukerweg.

21

Heerlerheide-Passart

Het gebied gelegen tussen de Akerstraat- Noord, Passartweg, Terweijerweg, Carisven, Marco Polostraat, Bartholomeo Diazstraat, Houtmanstraat, Nansenstraat, Columbusstraat, John Franklinstraat, Willem Barentszweg, Europalaan, Unolaan, Ganzeweide, Ganzeweide, Willem Barentszweg,Terhoevenderweg, Akerstraat-Noord, als mede de genoemde wegen.

31

Schandelen-Grasbroek

Het gebied gelegen tussen het Mijnmuseum pad incl. CBS-terrein, CBS-weg, Kloosterweg, Euregioweg, (Wickraderweg), Heerenweg, Pa lemigerboord, Schandelerboord, spoorlijn gelegen tussen de Schandelerboord en Mijnmuseumpad, Mijnmuseumpad alsmede de genoemde wegen.

32

Meezenbroek-Schaes bergerveld

Het gebied gelegen tussen de Palemigerboord, Musschenbroek, Euregioweg, Kapelweg, Wagenschutsweg, Boomweg, Leemkampsweg, Kapelweg, Slotweg, Albert Cuypstraat, Bredastraat, Schaesbergerweg, Leenhofstraat tot aan de spoorlijn, spoorlijn gelegen tussen de Leenhofstraat en de Groene Boord, Schandelerboord, Palemigerboord alsmede de genoemde wegen.

33

Heerlen-Centrum

Het gebied gelegen tussen de Groene Boord, spoorlijn gelegen tussen de Groene Boord en Kloosterstraat, Looierstraat, N281, Welterlaan, Burg. Gijzelslaan, Ruys de Beerenbroucklaan, Sint Franciscusweg, Sint Antoniusweg, Groene Boord alsmede de genoemde wegen.

34

Eikenderveld

Het gebied gelegen tussen Looierstraat, Parallelweg, N281, Looierstraat alsmede de genoemde wegen.

39

Molenberg

Het gebied gelegen tussen Onderste Caumer, Caumermolenweg, Justus van Maurikstraat, Molenberglaan, Caumerbeeklaan, Bongaertslaan, Sint Franciscusweg, Sint Antoniusweg, Groene Boord, spoorlijn gelegen tussen de Groene Boord en de gemeentegrens (Euregioweg), gemeentegrens (Euregioweg), Pegasuslaan, fietspad gelegen tussen de Pegasuslaan en de Corisbergweg, Corisbergweg, Onderste Caumer alsmede de genoemde wegen.

40

Heerlerbaan-Centrum

Het gebied gelegen tussen Heerlerbaan, Caumerweg, Romeinenstraat, Palestinastraat, Egstraat, Gaffelhof, Karmelstraat, gemeentegrens (Euregioweg), Heerlerbaan alsmede de genoemde wegen.

 

Artikel 2

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

 

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Heerlen op 7 oktober 2021.

De burgemeester van Heerlen,

Drs. R. Wever

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

 

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

 

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

 

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: de burgemeester van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA, Heerlen.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;

  • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • uw naam, adres en woonplaats;

  • waarom u bezwaar maakt;

  • uw handtekening;

  • als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.