Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente OEGSTGEEST en de BURGEMEESTER van de gemeente OEGSTGEEST, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gezien het voorstel d.d. 6 september 2021 inzake het vaststellen van het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente OEGSTGEEST;

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  vast te stellen het navolgende Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  het bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, alsmede de burgemeester;

 • b.

  de burgemeester: burgemeester als bedoeld in Titel II, Hoofdstuk IV van de Gemeentewet;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest;

 • d.

  de directie: organisatie-eenheid van de gemeensecretaris/algemeen directeur en de directeur samen;

 • e.

  de directeur: lid van de directie;

 • f.

  de gemeentesecretaris/algemeen directeur: de secretaris als bedoeld in artikel 100, van de Gemeentewet, tevens algemeen directeur;

 • g.

  de portefeuillehouder: een lid van het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest;

 • h.

  de manager: de managers van de teams Bestuur, Strategie en Bedrijfsvoering, Publiekszaken en Klantcontact, Maatschappij, Ruimte, Beheer en Onderhoud;

 • i.

  de heffingsambtenaar: de medewerker die belast is met het heffen van belastingen binnen de gemeente Oegstgeest;

 • j.

  de invorderingsambtenaar: de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;

 • k.

  medewerker: degene die werkzaam is bij de gemeente Oegstgeest, niet zijnde onderdeel van een van de bestuursorganen of een andere, in dit besluit apart gedefinieerde, functionaris;

 • l.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • m.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • n.

  (onder)mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen;

 • o.

  de griffier: de griffier van de gemeenteraad van Oegstgeest;

 • p.

  de raad: de gemeenteraad van Oegstgeest.

Artikel 2 Mandaat portefeuillehouder en gemeentesecretaris

 • 1.

  Aan de portefeuillehouder worden gemandateerd de bevoegdheden genoemd in bijlage 1 onder ‘Portefeuillehouder’.

 • 2.

  Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend voor de tot het college en de burgemeester behorende bevoegdheden met uitzondering van die mandaten die aan de portefeuillehouder zijn verleend.

 • 3.

  De in bijlage 1 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan het college, de burgemeester en de portefeuillehouder.

 • 4.

  Het college en de burgemeester kunnen instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 3 Mandaat overige functionarissen

 • 1.

  De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan:

  • a.

   de directeur Bestuur- en Concernondersteuning;

  • b.

   de managers; en

  • c.

   de medewerkers;

  met uitzondering van:

  • de bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan zijn functie zijn toegekend, en

  • de bevoegdheden, genoemd in bijlage 2.

 • 2.

  De in bijlage 3 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de directeur.

 • 3.

  De in bijlage 4 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de manager.

 • 4.

  De in het eerste lid onder a bedoelde directeur maakt van het aan hem verleende mandaat slechts gebruik indien:

  • de uitoefening van de bevoegdheid blijft binnen de vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van de beschikbare budgetten en begrotingsposten, en

  • indien het om een politiek gevoelige zaak gaat, vindt afstemming met de portefeuillehouder dan wel het college plaats.

 • 5.

  De in het eerste lid onder b en c bedoelde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het betreffen aangelegenheden die behoren tot het eigen domein dan wel tot de aan hen opgedragen opgave of project;

  • in het kader van het 4-ogen-principe heeft een medewerker, manager of directeur uit hetzelfde domein/team het te nemen besluit of te verzenden document gezien;

  • de toepassing van het mandaat vindt plaats binnen de vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van de beschikbare budgetten;

  • als het om politiek gevoelige zaken gaat vindt overleg plaats met de directeur, de portefeuillehouder en/of het college.

 • 6.

  De directeur legt desgevraagd verantwoording af aan het college of de burgemeester over de wijze waarop hij van de aan hem verleende mandaten, volmachten en machtigingen gebruik heeft gemaakt. In verantwoordingsgesprekken tussen secretaris, directeur, managers en medewerkers is het gebruik van mandaten een terugkerend onderwerp.

Artikel 4 Mandaat griffier

Aan de griffier wordt, voor zover het zijn domein betreft, mandaat verleend tot het nemen van besluiten in het kader van aanbestedingen van diensten en leveringen, en het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten, met uitzondering van convenanten, bestuursovereenkomsten en intentieverklaringen.

Artikel 5 Algemene bepaling inzake financieel mandaat

Aan elk(e) in dit besluit genoemd(e) bestuursorgaan dan wel functionaris komt de bevoegdheid toe tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten, en het aangaan van financiële verplichtingen voor zover dit past binnen diens taak en met inachtneming van de geldende Budgethoudersregeling gemeente Oegstgeest, de financiële verordeningen en het aanbestedingsbeleid van Servicepunt71.

Artikel 6 Algemene uitzonderingen van mandaat

 • 1.

  Aan het college en de burgemeester blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

  • a.

   de raad;

  • b.

   de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

  • c.

   de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

  • d.

   de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer gevormde commissie;

  • e.

   de vice-president van de Raad van State;

  • f.

   de president van de Algemene Rekenkamer;

  • g.

   De Nationale Ombudsman, voor zover het correspondentie betreft ter zake formele klachten;

  • h.

   enig bestuursorgaan van een provincie of een gemeente;

  • i.

   enig bestuursorgaan van een waterschap of een hoogheemraadschap;

  voor zover geen sprake is van een aanvraag voor een subsidie, vergunning, ontheffingen of vrijstelling ten behoeve van de gemeente Oegstgeest.

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in het eerste lid is het mandaat niet van toepassing:

  • a.

   indien artikel 10:3 Awb van toepassing is;

  • b.

   indien de verantwoordelijke portefeuillehouder namens het college afweegt dat de aangelegenheid door het college moet worden afgedaan en indien de burgemeester beslist dat de aangelegenheid door hem moet worden afgedaan. De portefeuillehouder of de burgemeester wordt tijdig geïnformeerd over gevoelige kwesties;

  • c.

   indien de aangelegenheid tot negatieve berichtgeving in de media heeft geleid dan wel in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit zal gebeuren en de betreffende portefeuillehouder – na overleg – aangeeft dat het benodigde besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf dient te worden genomen;

  • d.

   indien de aangelegenheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor een groot aantal burgers, bedrijven, verenigingen of belangengroepen en de betreffende portefeuillehouder –na overleg– aangeeft dat het benodigde besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf dient te worden genomen.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  De stukken worden als volgt ondertekend:

   

Met vriendelijke groet, / Hoogachtend,

Namens <het betreffende bestuursorgaan>,

Max 2 regels spatie

Voorletters Achternaam,

Functie +evt teamnaam/domein

Artikel 8 Volmacht en machtiging

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   Volmacht;

  • b.

   Machtiging.

Artikel 9 Vervanging

Bij afwezigheid van de medewerker die bevoegd is stukken te ondertekenen vindt ondertekening van het stuk plaats overeenkomstig de vigerende vervangingsregeling uit de Regeling Organisatiestructuur Oegstgeest.

Artikel 10  

Dit besluit laat onverlet de bevoegdheden die zijn overgedragen aan andere bestuursorganen.

Artikel 11 Intrekking en wijziging bevoegdhedenbesluit

 • 1.

  Alle in dit besluit genoemde functionarissen die mandaten verlenen, zijn bevoegd de mandaten die aan onder hen ressorterende functionarissen zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken.

 • 2.

  Indien het gaat om een tijdelijke intrekking, wordt een dergelijk besluit schriftelijk vastgelegd en ter informatie aan de hiërarchisch hogere functionaris gezonden, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid gaat.

 • 3.

  Een structurele wijziging in de bevoegdheidstoekenning zoals opgenomen in dit besluit, dan wel de bijlagen van dit besluit, geschiedt bij besluit van het college dan wel de burgemeester.

Artikel 12 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2017 en de daarbij behorende bijlage 1 Bevoegdhedenregister Oegstgeest 2017 ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking vanaf 1 oktober 2021. Voor de personele bevoegdheden op grond van de Wnra treedt dit besluit met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2020.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021”.

Aldus besloten in de vergadering van 28 september 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris

de burgemeester

Oegstgeest, 28 september 2021

De Burgemeester

Oegstgeest, 28 september 2021

De heffings- en invorderingsambtenaar

Oegstgeest, 28 september 2021

Bijlage 1  

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 2, tweede lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Oegstgeest 2021 blijven voorbehouden aan het college, de burgemeester respectievelijk de portefeuillehouder

 

Behorende bij besluit Nr. Z/21/142821/287332

________________________________________

 

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • 2.

  Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld.

 • 4.

  Het vaststellen van een andere inspraakprocedure ten behoeve van een beleidsvoornemen dan die is beschreven in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht of een wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure.

 • 5.

  Het vaststellen van het eindverslag als bedoeld in de geldende Inspraakverordening van de gemeente Oegstgeest.

 • 6.

  Het nemen van besluiten voor individuele gevallen, die niet onder een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel vallen, waaronder begrepen het toepassing geven aan hardheidsclausules in algemeen verbindende voorschriften die door de raad zijn vastgesteld.

 • 7.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's.

 • 8.

  Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan.

 • 9.

  De bevoegdheid om te weigeren dat de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek elders binnen de gemeente ambtsbezigheden verricht.

 • 10.

  Het bekendmaken van een (ontwerp) onteigeningsbesluit.

 • 11.

  Het weigeren van een vergunning of ontheffing op grond van de Wet Bibob.

 • 12.

  Het nemen van de beslissing op bezwaar van bezwaarschriften die in handen worden gesteld van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb, met uitzondering van

  • de beslissing op bezwaar die overeenkomstig is met het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften of het advies van de juridisch adviseur van Servicepunt71 in bezwaarschriftprocedures waarin ambtelijk is gehoord; deze bevoegdheid komt toe aan de gemeentesecretaris;

  • de beslissing op bezwaar met betrekking tot de heffing en (dwang)invordering van belastingen, heffingen of rechten met de voorwaarde dat er geen betrokkenheid is geweest in het primaire proces; deze bevoegdheid komt toe aan de heffings- en/of invorderingsambtenaar;

  • de beslissing op bezwaar met betrekking tot de TOZO; deze bevoegdheid komt toe aan de Manager Maatschappij.

 • 13.

  Het nemen van beslissingen omtrent naamgeving woonplaatsen en omtrent de openbare ruimte.

Aan de burgemeester is voorbehouden alle bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Gemeentewet en specifieke wetten op het gebied van openbare orde en veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk gemandateerd.

 

Aan de portefeuillehouder is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het voeren van correspondentie met externen, raad en diverse commissies voor zover het onderwerpen zijn die tot de eigen portefeuille behoren en voor zover deze van niet-politieke aard zijn dan wel de correspondentie na instemming van het college plaatsvindt. Bij meerdere portefeuillehouders vindt eerst afstemming tussen de betrokken portefeuillehouders plaats.

Aan de heffings- en invorderingsambtenaar is voorbehouden de bevoegdheid tot het opleggen en invorderen van belastingaanslagen en het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingvorderingen.

 

Aan de invorderingsambtenaar is voorbehouden de bevoegdheid tot

 • 1.

  het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen betreffende gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf

 • 2.

  het nemen van besluiten op een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van gemeentelijke heffingen.

Privaatrecht

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

Aanbestedingen

Geen

Contracten

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van publiek-private samenwerkingsconstructies, convenanten, intentieverklaringen en bestuursovereenkomsten.

 • 2.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • c.

   de raad ter zake om informatie heeft gevraagd.

Civiele en strafrechtelijke procedures

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van civiele procedures.

 • 2.

  Het besluit hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens de gemeente of het gemeentebestuur in civiele procedures.

 • 3.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, niet zijnde arbitrage of het voorleggen van geschillen aan scheidslieden voor zover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 4.

  Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure, indien hiervoor geen financiële middelen op de vigerende begroting beschikbaar zijn.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen, voor zover in overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang hoger dan € 10.000,-, niet zijnde vorderingen in het kader van belastingheffing of een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

 • 3.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen en legaten.

 • 4.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van schenkingen, anders dan bedoeld in bijlage 4.

 • 5.

  Het besluit tot het doen van een schenking.

 • 6.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • 7.

  Het afgeven van borgstellingen, met in achtneming van de bepalingen in de Financiële verordening ten aanzien van het vooraf in de gelegenheid stellen van de raad zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

 • 8.

  Het nemen van besluiten over het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt met een looptijd van een jaar of langer.

 • 9.

  Het nemen van besluiten over het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.

 • 10.

  Het nemen van besluiten over het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.

   

 • B.

  Personeelsaangelegenheden

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en overige besluiten over de rechtspositie van de GS-AD, directeur en concerncontroller op grond van wetten in formele zin, de Cao Gemeenten of het Personeelshandboek.

 

 • C.

  Overige aangelegenheden

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente Oegstgeest in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college, met uitzondering van het benoemen van de (plv.) leden van de Centrale toetsingscommissie functiewaardering.

 • 3.

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet.

 • 4.

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 5.

  Het aanwijzen van de heffings- en invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b respectievelijk c van de Gemeentewet.

 

Bijlage 2  

 

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, eerste lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Oegstgeest 2021 blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris

 

Behorende bij besluit Nr. Z/21/142821/287332

________________________________________

 

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

 • 1.

  Het nemen van de beslissing op bezwaar van bezwaarschriften die in handen worden gesteld van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb en die overeenkomstig is met het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften of het advies van de juridisch adviseur van Servicepunt71 in bezwaarschriftprocedures waarin ambtelijk is gehoord, of waarin de juridisch adviseur van Servicepunt71 aan het college adviseert het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond te verklaren.

 • 2.

  Het instellen van een onderzoek als bedoeld in de Wet Bibob.

 • 3.

  Het aanvragen van een advies aan bureau Bibob.

 • 4.

  Het voeren van correspondentie en verrichten van alle (rechts-)handelingen in het kader van de toepassing van de Wet bibob, met uitzondering van besluitvorming die betrekking heeft op intrekken van weigeren van en verbinden van voorschriften aan een beschikking op grond van de Wet Bibob.

Privaatrecht

Aanbestedingen

 • 1.

  Het nemen van een besluit tot het uitsluiten van een inschrijver ter zake van een aanbestedingsprocedure.

 • 2.

  Het nemen van besluiten om af te wijken van het door de gemeente Oegstgeest vastgestelde aanbestedingsbeleid.

Contracten

Geen.

Civiele en strafrechtelijke procedures

Geen.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Geen.

 

 • B.

  Personeelsaangelegenheden

   

 • 1.

  Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van werknemers anders dan tijdens de proeftijd, op eigen verzoek van de werknemer, van rechtswege, of vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 • 2.

  Het tijdelijk afzien van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 • 3.

  Het vaststellen van de datum waarop een werknemer boventallig wordt, waarmee het Van werk naar werk-traject start en het beslissen over het verlengen of beëindigen van het Van werk naar werk-traject.

 • 4.

  Het toepassen van sancties door te korten op het salaris, de aanvullende WW en de na-wettelijke WW wegens niet voldoen aan inspanningsverplichtingen betreffende re-integratie of wegens op andere wijze niet nakomen van verplichtingen.

 • 5.

  Het afkopen van na-wettelijke WW.

 • 6.

  Het geven van voorschriften met betrekking tot het verrichten van de arbeid en die welke strekken ter bevordering van de goede orde.

 • 7.

  Het nemen van maatregelen na vermoedens van misstanden.

 • 8.

  Het nemen van disciplinaire maatregelen.

 • 9.

  Het opleggen van een schorsing als ordemaatregel.

 • 10.

  De bevoegdheid tot communiceren en corresponderen met de werkgeverscommissie van de griffie betreffende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden.

 • 11.

  Het vaststellen en wijzigen van nieuwe generieke functies aan het functieboek zonder financiële gevolgen.

 • 12.

  Het vastleggen van de lokale arbeidsvoorwaarden en personele regelingen in het personeelshandboek.

 • 13.

  De vertegenwoordiging in het lokaal overleg met de vakbonden, alsmede evaluatie van de afspraken over werktijden met de OR.

 • 14.

  Het uitbrengen van de stem bij ledenraadplegingen van de VNG betreffende de collectieve arbeidsvoorwaarden.

 • 15.

  Het vaststellen van het functieboek en het wijzigen en toevoegen van nieuwe generieke functies in het functieboek met financiële gevolgen.

 

 

Bijlage 3  

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, tweede lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021 blijven voorbehouden aan de directeur.

 

Behorende bij besluit Nr. Z/21/142821/287332

________________________________________

 

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

Geen.

 

Privaatrecht

Aanbestedingen

Geen.

 

Contracten

 • 1.

  Het opleggen van kortingen en boetes aan opdrachtnemers voor zover deze voortvloeien uit de bepalingen van het contract.

Civiele en strafrechtelijke procedures

Geen.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Niet van toepassing.

 

 • B.

  Personeelsaangelegenheden

   

 • 1.

  Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en overige besluiten over de rechtspositie van individuele medewerkers binnen de eigen directie op grond van wetten in formele zin, de Cao Gemeenten of het Personeelshandboek.

Bijlage 4  

 

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3 derde lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021 blijven voorbehouden aan de managers.

 

Behorende bij besluit Nr. Z/21/142821/287332

________________________________________

 

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

 • 1.

  Het nemen van het besluit op en het afdoen van een verzoek inzake de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

 • 2.

  Het nemen van een besluit op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 3.

  Het nemen van het besluit op een verzoek van een betrokkene op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 4.

  Het nemen van een besluit op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie.

 • 5.

  De bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen ten behoeve van de gemeente zelf.

 • 6.

  Het handhavend optreden door middel een last onder bestuursdwang en dwangsom als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede alle beslissingsbevoegdheden die samenhangen met het innen van dwangsommen.

 • 7.

  De bevoegdheid tot het (geheel of gedeeltelijk) intrekken van een begunstigende beschikking tenzij op verzoek van de vergunninghouder.

 • 8.

  Het aanwijzen van toezichthouders.

 • 9.

  Het heffen van leges, precario, staangeld en dergelijke, alsmede de (dwang)invordering van deze gelden.

 • 10.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie, mits geaccordeerd door portefeuillehouder.

 • 11.

  Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen voor besluiten.

 • 12.

  Het indienen van een aanvraag voor een uitkering, tegemoetkoming of andere, soortgelijke financiële ondersteuning ten behoeve van de gemeente.

 

Aan de manager Ruimte is voorbehouden de bevoegdheid tot

 • 1.

  De navolgende bevoegdheden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  • a.

   Het nemen van een besluit op een:

   • (gefaseerde) aanvraag op grond van artikel 2.4 lid 1 jo artikel 2.5 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo,

    • waarbij geldt dat voor de zogeheten kruimelgevallen er voorafgaand aan besluitvorming eerst afstemming met de portefeuillehouder plaatsvindt, en

    • uitgezonderd de aanvragen voor de activiteit ‘bouwen’ als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a jo 2.4 lid 1 van de Wabo met een bouwsom lager dan 25.000 euro en voor de activiteit kappen als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder g en artikel 2.18 Wabo;

   • aanvraag voor een revisievergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.6 Wabo.

  • b.

   Het inschrijven van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang in Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen aan de rechtsopvolger of iedere verdere rechtsopvolger van degene aan wie het besluit is gericht.

  • c.

   Het nemen van een beslissing op bezwaar inzake een verleende omgevingsvergunning, met dien verstande dat de Commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd dat het besluit in stand kan blijven.

 • 2.

  Het besluiten op een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 10 van de Erfgoedverordening gemeente Oegstgeest.

 • 3.

  Het uitbrengen van een advies aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap betreffende de aanwijzing beschermd wonen.

 • 4.

  Het vaststellen van de hoogte van schadevergoeding op grond van de Monumentenwet.

 • 5.

  Het nemen van besluiten op handhavingsverzoeken met betrekking tot het taakveld afdeling Ruimte.

 • 6.

  Het afgeven, ondertekenen en intrekken van legitimatiebewijzen voor toezichthouders Wabo.

 • 7.

  Het nemen van besluiten op een aanvraag tot ontheffing van het verbod om aanhangwagens en grote voertuigen te parkeren.

 • 8.

  Het nemen van een besluit op een aanvraag voor VROM starterslening op grond van de Verordening Ruimte starterslening.

 • 9.

  Het geven van uitvoering aan en handhaven van anti-speculatiebedingen inzake woningbouw.

 • 10.

  Het nemen van een besluit op een verzoek tot opheffing van de plicht tot zelfbewoning.

 • 11.

  Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een vergunning voor tijdelijke verhuur woonruimte als bedoeld in de Leegstandswet.

 • 12.

  Het beslissen omtrent, waaronder verlenen, intrekken en weigeren van, huisvestingsvergunningen als bedoeld in artikel 8 en 9 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019.

 • 13.

  Het uitoefenen van toezicht en handhavend optreden als bedoeld in artikel 34 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019.

 • 14.

  Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een vergunning tot het maken dan wel wijzigen van een uitweg naar de openbare weg zoals opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening alsmede het verlenen van de opdracht tot het uitvoeren van de vereiste werkzaamheden.

 • 15.

  Het nemen van een tijdelijk verkeersbesluit als bedoeld in paragraaf 8 BABW.

 • 16.

  Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een ligplaatsvergunning.

 • 17.

  Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een gebruiksvergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening en met inachtneming van het advies van Veiligheidsregio Holland-Midden.

 • 18.

  Het aanvragen van inlichtingen op grond van artikel 15 Wet politieregisters.

 • 19.

  Het nemen van een besluit op een aanvraag tot de verlening van een vergunning voor het organiseren van een evenement.

 • 20.

  Het besluiten over, waaronder tevens het wijzigen en intrekken van, ontheffingen en vergunningen op grond van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening, de Zondagswet, de Winkeltijdenwet, de Wet op de kansspelen en/of de Drank- en Horecawet en alle besluiten, verordeningen en regelingen die op grond van deze wetten zijn vastgesteld.

 • 21.

  Het nemen van verkeersbesluiten voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden en verkeerstekens op het wegdek (ex artikel 18 Wegenverkeerswet jo. artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).

 • 22.

  Het benoemen van verkeersbrigadiers op grond van de Regeling Verkeersbrigadiers en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer.

 • 23.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens en het Besluit Justitiële gegevens.

 • 24.

  Het nemen van het besluit om geen markt te houden vanwege een dwingende reden of een omstandigheid.

Aan de Manager Ruimte en de Manager Beheer en Onderhoud is voorbehouden

1. De bevoegdheid tot het besluiten op aanvragen tot aansluiting op het riool.

 

Aan de manager Bestuur, Strategie en Bedrijfsvoering is voorbehouden de bevoegdheid tot

 • 1.

  Het nemen van besluiten op bezwaarschriften met betrekking tot de heffing en (dwang)invordering van belastingen, heffingen of rechten met de voorwaarde dat er geen betrokkenheid is geweest in het primaire proces.

 • 2.

  Het kwijtschelden van bestuurlijke boeten met betrekking tot belastingen, heffingen of rechten voor zover deze niet aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland zijn overgedragen.

 • 3.

  Het verzenden van aanslagen voor zover deze niet aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland zijn overgedragen.

 • 4.

  De uitoefening van de bevoegdheden die voortvloeien uit de Archiefwet 1995.

 • 5.

  Het toekennen van namen aan te onderscheiden delen van openbare ruimte en bouwwerken.

Aan de manager Publiekszaken en Klantcontact is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het aanwijzen van rechtspersonen om als briefadresgever op te treden;

 • 2.

  Het aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag;

 • 3.

  Het doen van de mededeling omtrent de uitsluiting van kiesrecht en de duur ervan.

 • 4.

  Het doen van de mededeling aan een ieder of hij als kiezer is geregistreerd en indien dit niet het geval is, de reden(en) daarvan.

 • 5.

  Het nemen van het besluit op het verzoek om herziening en zo nodig de gemeentelijke administratie hiermee in overeenstemming brengen.

 • 6.

  Het aanwijzen van stemlokalen voor de stembureaus met de instructie dat wijzigingen van stemlokalen worden afgestemd met de portefeuillehouder.

 • 7.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden in het kader van het op de artikelen 9 en 11 van de Rijkswet op het Nederlanderschap gebaseerde Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.

 • 8.

  De afgifte van een laissez-passer;

 • 9.

  Het verstrekken van een verlof tot ontleding.

 • 10.

  Het optreden als opdrachtgever bij lijkbezorging.

 • 11.

  Het vaststellen en versturen van zelfevaluatie Basisregistratie Personen.

Aan de manager Maatschappij is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het nemen van besluiten met betrekking tot de navolgende wetten:

  • a.

   Participatiewet;

  • b.

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • c.

   Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • d.

   Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

  • e.

   Minimaregeling gemeente Oegstgeest;

  • f.

   Wet inburgering;

  • g.

   Wet Kinderopvang;

  • h.

   Verordening leerlingenvervoer gemeente Oegstgeest;

  • i.

   Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • j.

   Jeugdwet;

  • k.

   Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

  • l.

   Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • 2.

  Het uitoefenen van bevoegdheden zoals verleend op grond van de Faillissementswet/ Schuldsanering natuurlijke personen.

 • 3.

  Het nemen van besluiten op een subsidieverzoek in overeenstemming met de vigerende Algemene Subsidieverordening, waarbij

  • a.

   de instelling in de begroting staat opgenomen, of

  • b.

   tot een bedrag van 50.000,- wanneer het een structurele (meerjarige of jaarlijkse) subsidie betreft;

  • c.

   tot een bedrag van 5.000,- wanneer het een incidentele (eenmalige) subsidie betreft.

 • 4.

  Het nemen van een besluit op een vaststellingsverzoek van een subsidie.

 • 5.

  Het nemen van een besluit op verzoeken op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest en die betrekking heeft op een voorziening in de huisvesting, na afstemming met portefeuillehouder.

 • 6.

  Het nemen van een besluit en uitvoering geven aan de Verordening materiele en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007 met uitzondering van de regels omtrent subsidie en voorzieningen.

 • 7.

  Het nemen van besluiten over gehandicaptenparkeerkaarten.

 • 8.

  Het nemen van een beslissing op bezwaar bij bezwaarschriften op het gebied van de TOZO.

Aan de manager Beheer en Onderhoud is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Bomenverordening Oegstgeest.

Privaatrecht

Aanbestedingen

Geen.

Contracten

Geen.

Aan de manager Ruimte is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het aangaan en ondertekenen van planschadeverhaalsovereenkomsten.

Aan de manager Beheer en Onderhoud is voorbehouden de bevoegdheid tot

 • 1.

  En met inachtneming van het aanbestedingsbeleid van Servicepunt 71, het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten inzake:

  • a.

   (ver)huur;

  • b.

   Pacht;

  • c.

   Vestiging erfdienstbaarheden;

  • d.

   Zakelijke zekerheidsrechten.

 • 2.

  Het wijzigen en ondertekenen van bestaande overeenkomsten inzake huur en retributies en pacht van vastgoed voor zover het tarieven betreft.

Civiele en strafrechtelijke procedures

 • 1.

  Het doen van aangifte bij de politie van strafbare feiten.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het verlenen van een machtiging tot het vertegenwoordigen van de gemeente in een publiekrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke procedure.

 

 • B.

  Personeelsaangelegenheden

  • 1.

   Het toekennen van een vergoeding BHV.

  • 2.

   Het verstrekken van een jubileumuitkering.

  • 3.

   Het verstrekken van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt voor de werkgever.

  • 4.

   Het bepalen wanneer de werknemer weer mag werken in geval hij in contact is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte, met de voorwaarde dat de bedrijfsarts een positief advies heeft gegeven.

  • 5.

   Een opdracht geven aan de Arbodienst om een werknemer aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen en het verlenen van vrijstelling van werkzaamheden op basis van een advies van de Arbodienst.

  • 6.

   Het aanpassen van de arbeidsplaats, werkmethoden en arbeidsmiddelen, alsmede de arbeidsinhoud, voor de werknemer die in verband met ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten.

  • 7.

   Het treffen van maatregelen en het verstrekken van aanwijzingen, om de werknemer die gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat te stellen de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

  • 8.

   Het opstellen, in overeenstemming met de werknemer, van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de WAZ.

  • 9.

   Onderzoek, beslissingen en vaststelling van het contract in het kader van het Van werk-naar-werktraject.

  • 10.

   Het bespreken van het functioneren van de medewerker en het houden van een beoordelingsgesprek.

  • 11.

   Het nemen van een besluit tot het volgen van een opleiding inclusief het verstrekken van faciliteiten en het stellen van daaraan verbonden voorwaarden.

  • 12.

   Het begeleiden en ondersteunen van de medewerker ter verbetering van inzetbaarheid en mobiliteit en het opstellen en uitvoeren van een POP.

  • 13.

   Het aanwijzen van een loopbaan- of coaching deskundige.

  • 14.

   Het nemen van beslissingen inzake buitengewoon verlof, (betaald) ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, onbetaald verlof, adoptie- en pleegzorgverlof.

  • 15.

   Het besluiten over (doorbetaling tijdens) ouderschapsverlof.

  • 16.

   Het beslissen op een verzoek om verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren.

  • 17.

   Vaststellen van de aanspraken op vakantie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

  • 18.

   Beslissen en het maken van afspraken inzake verzoeken om buitengewoon verlof.

  • 19.

   Het verlenen van verlof ten behoeve van het volgen van onderwijs aan de werknemer jonger dan 18 jaar.

  • 20.

   Het verbieden of onder voorwaarden toelaten van het verrichten van nevenwerkzaamheden.

  • 21.

   Het ontheffen van de verplichting ten aanzien van rekenplichtige ambtenaren tot het aanzuiveren van een tekort.

  • 22.

   Het verlenen van toestemming voor het gebruik van motorrijtuigen.

  • 23.

   Het vergoeden van schade aan de aan een ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting.

  • 24.

   Het opleggen van kledingvoorschriften.

  • 25.

   Het aangaan van stageovereenkomsten en werkervaringsplaatsen.

Overige aangelegenheden

 

Aan de Manager Publiekszaken en Klantcontact is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het benoemen en ontslaan op eigen verzoek van (Buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand en de eenmalige benoemingen op eigen verzoek van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het op grond van de Kieswet benoemen van leden en de (vice)voorzitter van stembureau.

 

 

Bijlage 5 Overzicht verleende en ontvangen mandaten externe bestuursorganen gemeente Oegstgeest 2021

 

Overzicht verleende en ontvangen mandaten externe bestuursorganen gemeente Oegstgeest 2021

Behorend bij Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021

Wettelijke grondslag

Bevoegdheid

Door

1ste functionaris

2de functionaris

3de functionaris

4de functionaris

Voorwaarden en bijzonderheden

1

Hoofdstuk 1 Holland Rijnland

1.1

Artikel 2, lid 2 en 3, van de Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2021

Het voorbereiden en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen.

College

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

door het DB aangewezen medewerkers

Mandaat. Met inachtneming van het bepaalde in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland en mits overeenkomstig de instructies en adviezen van het PHO Maatschappij als bedoeld in artikel 2 lid 6 van de Dienstverleningsovereenkomst

1.2

Artikel 2, lid 3 en 4, van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2021

Het uitvoeren van de taken als benoemd in lid 3 en 4

College

Secretaris Holland Rijnland

door de Secretaris aangewezen medewerkers

Volmacht en machtiging. Met inachtneming van het bepaalde in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland en mits overeenkomstig de instructies en adviezen van het PHO Maatschappij als bedoeld in artikel 2 lid 6 van de Dienstverleningsovereenkomst

1.3

Huisvestingsverordening Holland Rijnland

Toezicht op en handhaving de naleving als bedoeld in artikel 34 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

College

Directeur

Manager Ruimte

1.4

Huisvestings-

Het beslissen omtrent, waaronder verlenen, intrekken en weigeren van, huisvestingsvergunningen als bedoeld in artikel 8 en 9 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

College

Directeur

Manager Ruimte

Verordening

Holland Rijnland

2

Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

2.1

Artikel 2.1, eerste lid, onder e. en i. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Taken en bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van enkelvoudige vergunningen op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1, eerste lid onder e. en i. van de Wabo.

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.2

Wet Milieubeheer

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet milieubeheer, met uitzondering van titel 10.4, toebedeelde taken en bevoegdheden.

College

Directeur Omgevingsdienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.3

Wet Geluidhinder

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet geluidhinder toebedeelde taken en bevoegdheden.

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.4

Wet bodembescherming

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet bodembescherming toebedeelde taken en bevoegdheden.

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.5

Woningwet

Voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest betreft.

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.6

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 202012, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest en sloopmeldingen betreft;

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.7

Hoofdstuk 5 Wabo

De handhaving- en toezichtstaken in relatie tot de onder 2.1 t/m 2.6 genoemde wetten en besluiten, waaronder tevens begrepen het nemen van handhavingsbeschikkingen, te weten last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikking en het intrekken van de vergunning op grond van hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.8

Het uitvoeren van toezichts- en handhavingstaken, waaronder tevens begrepen het nemen van handhavingsbeschikkingen, te weten last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikking en intrekken van vergunning op grond van hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in relatie tot:

 • 1.

  de geluidsnormen voor evenementen als bedoeld in artikel 2:225 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2017 (‘Evenement’);

 • 2.

  de geluidsnormen voor collectieve festiviteiten als bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2017 (‘Aanwijzing collectieve festiviteiten’);

 • 3.

  de geluidsnormen voor incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2017 (‘Kennisgeving incidentele festiviteiten’);

 • 4.

  artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2017 (‘Overige geluidhinder’).

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.9

Het in relatie met de onder sub 2.1 t/m 2.8 benoemde wet- en regelgeving uitvoeren van taken en bevoegdheden bij of krachtens de navolgende wetten, waaronder begrepen het voeren van bestuursrechtelijk procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester:

 • 1.

  Gemeentewet;

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  Wet openbaarheid van bestuur en de

 • 4.

  Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

2.10

Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest

De uitvoering van de vigerende Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest.

College

Directeur Omgevings-dienst West-Holland

Door directeur Omgevings-dienst aangewezen ambtenaren

3

Hoofdstuk 3 Brandweer Hollands Midden

3.1

Artikel 61 Wet Veiligheidsregio's en artikel 5:11 Awb

Het aanwijzen van toezichthouders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Brandbeveiligingsverordening.

College

Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden

3.2

Artikel 5:12 Awb

Het afgeven, ondertekenen en intrekken van legitimatiebewijzen van toezichthouders.

College

Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden

4

Hoofdstuk 4 Gemeentelijke Gezondheids Dienst Hollands Midden (GGD Hollands Midden)

4.1

Artikel 14 van de Wet publieke gezondheid, jucto artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging de benoeming gemeentelijke lijkschouwers

De benoeming van gemeentelijke lijkschouwers

College

De directeur publieke gezondheid van de GGD

Door de directeur aangewezen medewerkers

De directeur ziet toe op de inschrijvingen in het register (zoals vermeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging) van forensisch geneeskundigen van de te benoemen gemeentelijk lijkschouwer(s). De artsen die in aanmerking komen om forensisch werk te gaan verrichten overleggen een verklaring omtrent gedrag. De directeur houdt een actuele lijst bij van gemeentelijke lijkschouwers. Een besluit tot benoeming als hierboven vermeld wordt als volgt ondertekend: Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, namens dezen, naam: handtekening van de gemandateerde:

4.2

Artikelen 1.65, derde lid en 2.13, derde lid Wet op de Kinderopvang.

Een schriftelijk bevel geven aan een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in de artikelen 1.65, derde lid en 2.13, derde lid Wet op de Kinderopvang.

College

De directeur publieke gezondheid van de GGD

door de directeur aangewezen medewerkers

Het bevel heeft een maximale duur van 7 dagen. Verlening van het bevel is een bevoegdheid van het College.

5

Hoofdstuk 5 Mandaten aan Servicepunt71 (SP71)

Financieel

5.1

Het aangaan en opzeggen van contracten, voor zover door de deelnemer voor de betreffende taken expliciet budget beschikbaar heeft gesteld.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Het ondermandaat is beperkt tot een bedrag van en tot een maximum van € 100.000,-.

5.2

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen. Het toekennen van een dwangsom bij het niet tijdig nemen van een besluit

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.3

Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.4

Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van o.a. grafrechten, leges, huren, (erf)pachten, havengelden, marktgelden en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.5

Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000,--.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

5.6

Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag onder de deelnemer is gelegd.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.7

Het doen van aangifte BTW voor het totaal van de deelnemer en aangiften van het BTW-compensatie-fonds.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

5.8

Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen t.b.v. door of namens de gemeente aangegane verplichtingen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de Service Eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

5.10

Het doen van aangifte van Informatie Voor Derden (IV3), EMUsaldo en van andere aangiftes waartoe een deelnemer als werkgever of als rechtspersoon is gehouden.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

5.11

Het per kwartaal doen van opgaaf aan de toezichthouder (Provincie) rond de kasgeldlimiet van de Wet fido.

College

Bestuur SP71

5.12

Het opnemen of uitzetten van middelen op de geldmarkt met een looptijd van minder dan een jaar.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.13

Het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.14

Het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.15

Het vervroegd aflossen van leningen op de kapitaalmarkt.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.16

Het beheer van de portefeuille aangaande langlopende leningen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.17

Het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.18

Het beheer van de beleggingsportefeuille.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.19

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid Zie art. 160, eerste lid onderdeel e Gemeentewet.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

5.20

Machtiging om namens de burgemeester procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de gemeenten, ter uitvoering van het betalingsverkeer van de gemeenten, zoals opgedragen in de gemeenschappelijke regeling. Zie art. 171 Gemeentewet.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

De kaders van dit mandaat worden bepaald door de vastgestelde gemeenschappelijke regeling resp. de Dienstverleningsover-eenkomst / PDC met de deel-nemende gemeenten en het gemeentelijk Treasurystatuut. Ondermandaat kan worden ver- leend aan de medewerkers van de Service Eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

HRM

5.21

Het uitvoeren van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondertekeningsmandaat

5.22

Het in behandeling nemen, behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, op grond van de desbetreffende rechtspositieregeling (Cao Gemeenten) en eigen lokale regelingen, met uitzondering van disciplinaire maatregelen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondertekeningsmandaat

5.23

Het behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, in het kader van de functiebeschrijving en functiewaardering.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondertekeningsmandaat

5.24

Sociale zekerheids-wetgeving, de boven-wettelijke WW en suppletie-regelingen.

Het verstrekken van informatie aan UWV / ABP / Loyalis/ IZA /Arbo Unie en/of overige uitvoerings-instanties in het kader van sociale zekerheids-wetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletie-regelingen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.25

Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerker van de service-eenheden.

5.26

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.27

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris en personeelsadministratie.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de Service Eenheden.

Juridisch

5.28

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan de medewerkers van de Service Eenheden.

5.29

Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, uitgezonderd planschadeverzoeken.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over erkenning van aansprakelijkheid kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betrokken deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Oegstgeest Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van SP71.

5.30

Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen bij de gemeente veroorzaakte schade (regreszaken).

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Gemeentelijke vakafdelingen melden de schade bij SP71. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over het aansprakelijk stellen van derden kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betreffende deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Oegstgeest Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van SP71.

5.31

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzet procedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep , de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. De te volgen procedure en de stukken worden besproken met de betrokken deelnemer.

5.32

Het inschakelen van juridische bijstand ten behoeve van rechtsgedingen.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

5.33

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Voor zover de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan B. en W., betreft de bevoegdheid eveneens de aan de gemeenteraad gerichte klachten. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

5.34

Het aanwijzen van secretarissen van de bezwaarschriftencommissies en arbeidsgeschillencommissies van de deelnemers.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

5.35

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.36

Het aangaan van raamovereenkomsten.

College

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-) eenheid.

Mits de gemeente schriftelijk heeft aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de desbetreffende raamovereenkomst

Privacy & AVG

5.37

artikel 30 AVG

het bijhouden van het register van verwerkingsactiviteiten met persoonsgegevens

College

Functionaris Gegevens-bescherming (FG)

Privacy-beheerder

5.38

artikel 33 en 34 AVG

melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalekken)

College

FG

Privacy-beheerder

5.39

artikel 15 AVG

het in behandeling nemen van en besluit op een verzoek tot inzage en het verstrekken van persoonsgegevens

College

FG

5.40

artikel 16 AVG

het in behandeling nemen van en besluiten op een verzoek tot correctie van persoonsgegevens

College

FG

5.41

artikel 17 AVG

het in behandeling nemen van en besluiten op een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens

College

FG

5.42

artikel 20 AVG

het in behandeling nemen van en besluiten op een verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens

College

FG

Data

5.43

Het verrichten of uitvoeren van diverse bevoegdheden en/of handelingen in het kader van de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

College

Bestuur Servicepunt

Directeur Servicepunt

Manager (service-) eenheid

Teamleider en medewerker

5.44

Alle beslissingen ter uitvoering van de Wet Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)

College

Bestuur Servicepunt

Directeur Servicepunt

Manager (service-) eenheid

Teamleider en medewerker

5.45

Het bevragen van (openbare) registers zoals Kadaster en Kamer van Koophandel ter uitvoering van de overgedragen taken en het verwerken van de opgevraagde gegevens

College

Bestuur Servicepunt

Directeur Servicepunt

Manager (service-) eenheid

Teamleider en medewerker

5.46

Het bevragen van het GBA-V ter uitvoering van de overgedragen taken en het verwerken van de opgevraagde gegevens

College

Bestuur Servicepunt

Directeur Servicepunt

Manager

Teamleider en medewerker

(service-)

eenheid

Archief

5.47

De bevoegdheid tot het uitvoeren van alle op de gemeentelijke taken betrekking hebbende, uit de Archiefwet voortvloeiende, bevoegdheden.

College

Bestuur Servicepunt

Directeur Servicepunt

Manager (service-) eenheid

Teamleider en medewerker

College

6

Hoofdstuk 6 Gemeente Leiden

College

6.1

Wmo, Jeugdwet,Toezicht en handhaving in de zorg 2021 - 2023

Het uitvoeren van toezicht en handhaving van rechtmatig gebruik van Wmo- en Jeugdwetzorg

College Oegstgeest

College

Leiden

Door college aangewezen toezicht-houders

Het verlenen van mandaat omvat tevens de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging.

6.2

Participatiewet

Het uitvoeren van toezicht en handhaving van de Participatiewet

College Oegstgeest

College

Leiden

Door college aangewezen toezicht-houders

6.3

Wet Inburgering 2021

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van een persoonlijk plan inburgering en participatie zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet Inburgering 2021;

College Oegstgeest

College

Leiden

Secretaris

Directeur PMO

RVT-manager PMO

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat

6.4

Wet Inburgering 2021

Het opleggen, wijzigen en intrekken van een bestuurlijke boete zoals bedoeld in artikelen 22 en 23 van de Wet Inburgering 202

College Oegstgeest

College

Leiden

Secretaris

Directeur PMO

RVT-manager PMO

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat

6.5

Wet Inburgering

2021

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van een ontzorgingsbeschikking zoals bedoeld in artikel 56a van de Participatiewet.

College Oegstgeest

College

Leiden

Secretaris

Directeur PMO

RVT-manager PMO

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat

Hoofdstuk 7 Gemeente Rotterdam

7.1

Het uitvoeren van de taken op het gebied van de Bbz, IOAW, IOAZ en TOZO

College /B Oegstgeest

College

gemeente Rotterdam

Met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften, het behandelen van bezwaren en beroepen, het behandelen van een verzoek om informatie in het kader van de WOB, en het behandelen van inzageverzoeken op grond van de Avg

Hoofdstuk 8 Jeugdteam Leidse Regio

8.1

Artikel 2.3 Jeugdwet

Oordeel over treffen jeugdhulp voorzieningen voor jeugdige of een ouder

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

Alle bevoegdheden die zijn verleend aan het Jeugdteam Leidse Regio, omvatten de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat

8.2

Artikel 2.4 Jeugdwet

Verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming over maatregel met betrekking tot gezag over minderjarige

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.3

Artikel 2.7 lid 1 Jeugdwet

Bij treffen individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.4

Artikel 3.1

Aanwijzing door het college van een jeugdhulpaanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan doen

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

Mandaat is onderdeel van de afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming

8.5

Artikel 6.1.2 lid 5

Het afgeven van een besluit dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.6

Artikel 6.1.8 lid 1

Indienen verzoek tot verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

Dit mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van het college bij de kinderrechter

8.7

Artikel 6.1.12 lid 6

Mededeling vervallen machtiging, besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen aan de raad voor de kinderbescherming

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

Zie ook Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

8.8

Artikel 8.1.1 lid 1

Verstrekken of weigeren persoonsgebonden budget op wens van jeugdige of ouders

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

Zie dienaangaande ook de mandaten Verordening en Nadere Regels Jeugdhulp 2021 hieronder

8.9

Artikel 8.1.4

Herzien of intrekken persoonsgebonden budget

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

Zie dienaangaande ook de mandaten uit de Verordening en Nadere Regels Jeugdhulp 2021 hieronder

8.10

Artikel 12 Verordening Jeugdhulp 2021

Beschikking individuele jeugdhulpvoorziening

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.11

Artikel 13 en 14 Verordening Jeugdhulp 2021

Individuele jeugdhulpvoorziening via persoonsgebonden budget (pgb)

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.12

Artikel 15 Verordening Jeugdhulp 2021

Inzet van jeugdhulp na een verwijzing van de jeugdige en/of de ouders, door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.13

Artikel 17 Verordening Jeugdhulp 2021

Jeugdhulp in crisisgeval

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

In uitzonderlijke situaties waarbij de veiligheid van de jeugdige in het geding is, kan de vakinhoudelijk medewerker van Veilig Thuis de jeugdhulp inzetten. Het JGT wordt daarover onmiddellijk geïnformeerd.

8.14

Artikel 18, lid 2 Verordening Jeugdhulp 2021

Een beslissing aangaande een individuele jeugdhulpvoorziening herzien dan wel intrekken

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.15

Artikel 18, lid 3 Verordening Jeugdhulp 2021

Geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening of het ten onrechte genoten pgb.

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.16

Artikel 18, lid 4 Verordening Jeugdhulp 2021

Intrekken van een pgb

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

8.17

Artikel 2.1 t/m 2.9, artikel 3.1 t/m 3.6 Nadere Regels Jeugdhulp 2021

Verlenen van toegang tot jeugdhulp via ZIN en/of PGB

College Oegstgeest

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

Naar boven