Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, ter hoogte van de Provinciënlaan 56 te Heemstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het BABW;

 

Gelet op artikel 18 van de Wvw 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

Overwegende:

  • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Heemstede;

  • dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wvw 1994;

  • dat het college op 2 oktober 2001 het beleid gehandicaptenparkeerplaats, heeft vastgesteld dat er een aanvraag is voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

  • aanvrager blijkens advies van de MO-zaak niet in staat is zelfstandig, al dan niet met gebruikmaking van hulpmiddelen, een afstand van meer dan 50 meter te voet te overbruggen (artikel 1 Regeling gehandicaptenparkeerkaart);

  • dat de aanvrager woonachtig is aan de Provinciënlaan 56 in Heemstede;

  • dat aanvrager reeds beschikt over een geldige gehandicaptenparkeerkaart bestuurder;

  • dat aanvrager aangewezen is op parkeren in de openbare ruimte;

  • dat door de parkeerdruk binnen 50 meter van de woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van de aanvrager noodzakelijk is;

  • dat de exacte locatie van de gehandicaptenparkeerplaats in overleg met aanvrager wordt bepaald;

  • dat over dit besluit overleg is gevoerd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering en dat laatstgenoemde heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen.

Besluiten:

door het plaatsen van het verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) uit bijlage I van het RVV1990, inclusief onderbord met daarop het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager, een gehandicaptenparkeerplaats in te richten in de directe nabijheid Provinciënlaan 56 te Heemstede.

 

Heemstede, 4-8-2021

 

namens burgemeester en wethouders van Heemstede,

 

R. (Rob) Burgmeijer

manager Ruimtelijk Beheer

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaarschrift zet

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee van het besluit);

• de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

U stuurt uw bezwaarschrift op tijd op

U kunt schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift sturen.

• Per post College van burgemeester en wethouders

Postbus 352

2100 AJ Heemstede

• Digitaal via een webformulier op onze website

www.heemstede.nl/bezwaar

Dit besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben beslist

In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

• Per post: Rechtbank Noord-Holland

Sectie Bestuursrecht

Postbus 1621

2003 BR HAARLEM

• Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

 

 

Naar boven