Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 354979overige overheidsinformatieGemeente Sittard-Geleen – Bijzondere toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk, dossiernummer WVGS21.008, Oslostraat 80, 6135 LM Sittard

 

 

De burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen maakt bekend dat bijzondere toestemming ingevolge de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) juncto de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) is verleend voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 op of nabij het perceel Oslostraat 80, 6135 LM Sittard ten behoeve van Sparkles Vuurwerk B.V.

 

Voor: het laden en lossen van consumentenvuurwerk in de periode van

1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Naam inrichting: GBV-WECO Vuurwerk B.V.

Locatie: Oslostraat 80, 6135 LM Sittard

Verzenddatum besluit: 5 oktober 2021

Dossiernummer: WVGS21.008

 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan de burgemeester van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl.

Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Verder is het mogelijk een bezwaarschrift persoonlijk af te geven in het gemeentehuis Geleen.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.