Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 354880omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning Heilarensestraat 53, 5473 RA Heeswijk-Dinther

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

Het kappen van 2 populieren (beschadiging fundering en dak woning)

Verzenddatum: 8 oktober 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 8 oktober 2021

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze