Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 354707ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening – vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe Erven 25 Heesch

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 7 oktober 2021 het

bestemmingsplan ‘Nieuwe Erven 25 Heesch‘ gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het plan betreft het toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op het perceel Nieuwe Erven 25 in Heesch met een ontsluiting aan de Nieuwstraat.

Wijziging

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is de landschappelijk inpassingsplan aangepast, het bouwvlak ligt verplaatst en is met de systematiek van het bestemmingsplan aansluiting gevonden bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bernheze’

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 14 oktober 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPNieuweErven25HSC-VG01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u beroep indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 13 oktober 2021