Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 354547omgevingsvergunningKEERN 33-35 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING KEERN 33-35 HOORN

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (NL.IMRO.0405.UAPKeern33en35-va01) hebben verleend aan het transformeren van het pand Keern 33-35 te Hoorn naar 25 appartementen. De appartementen krijgen de volgende huisnummers: Keern 33, 33 A t/m 33H, 33 J t/m 33 N, 33 P t/m 33 W, 35, 35A t/m 35C te Hoorn

 

Terinzageligging

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 15 oktober tot en met 25 november 2021 voor een ieder ter inzage bij het Loket Bouwen, Wonen, en Ondernemen in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Ook zijn ze te raadplegen op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl).

 

Crisis- en herstelwet

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat heeft onder meer een versnelling van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot gevolg.

 

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de periode van terinzageligging kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het ondertekende beroepschrift bevat: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Opgemerkt wordt dat een beroepsschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan worden ingediend. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.