Gemeente Bergen op Zoom Besluit Gemeenteraad inhoudende intrekken verordening hondenbelasting 2020

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gezien het voorstel van het college van 22 december 2020, nr. RVB20-0075;

 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

 

 

 

1. De 'Verordening hondenbelasting Bergen op Zoom 2020', vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2019, nr. RVB19-0104, in te trekken met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier, de voorzitter

Naar boven