Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 354044ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’, gemeente Oisterwijk

 

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’ voorziet in een uniforme juridisch-planologische regeling ten aanzien van het gebruik van woningen en bescherming van gebieden voor drinkwaterwinning. Dat is nodig omdat de nu geldende bestemmingsplannen binnen gemeente Oisterwijk niet allemaal een goede regeling bevatten voor wat betreft deze onderwerpen. De plangebieden van de bestemmings- en wijzigingsplannnen waarvoor dat geldt, vormen samen het plangebied van het ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’. De regels van dit paraplubestemmingsplan zullen in plaats treden van dan wel een aanvulling vormen op de huidige geldende bestemmingsplanregels.

 

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’ [NL.IMRO.0824.BPWonendrinkwater-ON01], ligt met ingang van woensdag 13 oktober 2021 tot en met dinsdag 23 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • op afspraak bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur.

    Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.