Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 353431ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan Aletta Jacobsstraat ong.

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 29 september 2021 het bestemmingsplan “Aletta Jacobsstraat ong.” met IMRO identificatienummer: NL.IMRO.0917.BP030300W000008-0401 en ondergrond: o_ NL.IMRO.0917.BP030300W000008-0401.dxf zoals vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting, heeft vastgesteld. De raad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Het plangebied heeft een oppervlakte van 408 m² en is gelegen in de buurt Onderste Caumer in de wijk Caumerveld, gelegen ten zuidoosten van het stadscentrum van Heerlen. Het betreffende perceel is het laatste bouwkavel in het doodlopend gedeelte van de Aletta Jacobsstraat in de richting van de Heesbergstraat. In deze straat zijn hoofdzakelijk vrijstaand-geschakelde woningen gelegen. Het perceel is thans onbebouwd.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan “Aletta Jacobsstraat ong.” en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 oktober 2021 ter inzage. U kunt deze stukken inzien bij de publieksbalie in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Gedurende de bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld. Degene die beroep instelt kan binnen de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de gestelde termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor verdere vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M. Linders van het team Beleid Ruimte via telefoonnummer 045-5605040

 

Heerlen, 4 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Heerlen