Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 353311algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van de raad van de gemeente Barneveld tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 1594;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26), de artikelen 2.18, eerste lid, onder f en g, 2.21, eerste lid, onder a en b, en 3.148, tweede lid, onder a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

besluit:

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

  • -

   beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • 2.

  De definities van ‘bevoegd gezag’, ‘bouwwerk’ en ‘gebouw’ komen te luiden:

  • -

   bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

  • -

   bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

  • -

   gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

B

Artikel 1:2, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

C

Aan artikel 1:4 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

D

Voor de bestaande tekst van artikel 1:5 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

E

Aan artikel 1:6 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

F

Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het zesde lid vervalt en de leden 7 en 8 worden vernummerd tot 6 en 7.

   

 • 2.

  Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:

  • 7.

   Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Gelderland of waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

G

Artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het tweede en vijfde lid vervallen en de leden 3 en 4 worden vernummerd tot 2 en 3.

   

 • 2.

  Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 3.

   Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, de Wegenwet, het Wetboek van Strafrecht of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

H

Artikel 2:12, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Gelderland of waterschapsverordening.

I

Artikel 2:21, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door hoofdstuk 10 van de Omgevingswet.

J

In de artikelen 2:24, eerste lid, onder d, 2:27, derde lid, onder c, 2:48, tweede lid, onder a en b, 3:7, eerste lid onder g, onderdeel 1, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

K.

Artikel 2:28 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid wordt de zinsnede ‘een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit’ vervangen door ‘het omgevingsplan’.

   

 • 2.

  In het derde lid, onder b wordt ‘het Besluit zedelijke eisen Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘hoofdstuk 3 van het Alcoholbesluit’.

L

Artikel 2:29 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid komt te luiden:

  • 1.

   Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 24:00 uur en 06:00 uur.

 • 2.

  Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5.

   Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is voorzien.

M

In het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 5, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

N

Artikel 2:39, derde lid, onder b, komt te luiden:

 • b.

  de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met het omgevingsplan.

O

Artikel 2:46, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Gelderland of waterschapsverordening.

P

Na artikel 2:48a wordt een nieuw artikel 2:48b ingevoegd:

Artikel 2:48b Overlast door lachgas

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, als dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

 • 2.

  Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

 • 3.

  Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.

Q

Artikel 2:57, eerste lid, onder d, komt als volgt te luiden:

 • d.

  op een openbare plaats als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen;

R

Artikel 2:60, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

 • 1.

  Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

S

Artikel 2:71 komt te luiden:

Artikel 2:71 Definitie

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

 

T

Artikel 2:74a komt als volgt te luiden:

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, zoals lachgas en 3-MMC, te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

U

Artikel 3:7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder f en g, wordt gelijkgesteld:

   • a.

    een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;

   • b.

    betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375 bedraagt.

 • 2.

  Onderdeel a van het vijfde lid komt te luiden:

  • a.

   de vestiging, wijziging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met het omgevingsplan of een bekendgemaakte ontwerpwijziging daarvan.

V

Artikel 3:12, vierde lid, komt te luiden:

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste tot en met derde lid laat onverlet dat voor de daarin geregelde onderwerpen voorschriften kunnen gelden die bij of krachtens de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gesteld zijn.

W

Artikel 4:1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

  • -

   Activiteitenbesluit milieubeheer: Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 • 2.

  De definitie van ‘inrichting’ komt te luiden:

  • -

   inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met dien verstande dat de artikelen 4:2, 4:4 en 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

X

Artikel 4:3, eerste lid, aanhef, komt als volgt te luiden:

 • 1.

  Het is een inrichting, die op grond van het omgevingsplan bedoeld is om evenementen te organiseren, toegestaan om incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2:17, 2:17a. 2:19, 2:19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:6, niet van toepassing zijn, mits:

Y

Artikel 4:6, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Omgevingsverordening Gelderland.

Z

In artikel 4:11, tweede lid, onder c, wordt ‘Plantenziektewet’ vervangen door ‘Plantgezondheidswet’.

 

AA

Artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

  • 1.

   Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

 • 2.

  Het derde lid komt te luiden:

  • 3.

   Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet of de Omgevingsverordening Gelderland.

AB

Artikel 4:15, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing in gevallen waarin een omgevingsvergunning is verleend en het gevaar en de hinder zijn betrokken bij de afweging.

AC

Artikel 4:17 komt te luiden:

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een niet-grondgebonden onderkomen of voertuig, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 

AD

Artikel 4:18, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het omgevingsplan is bestemd of mede bestemd.

AE

Artikel 5:5, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

AF

Artikel 5:6, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingsverordening Gelderland.

AG

Artikel 5:18, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met het omgevingsplan.

AH

Artikel 5:20, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet of de Omgevingsverordening Gelderland.

AI

Artikel 5:23, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met het omgevingsplan.

AJ

Artikel 5:32, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingswet, afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, de Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren.

AK

Artikel 5:34, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

Artikel II
 • 1.

  De onderdelen J, K2, L1, M, P, Q, T, U1 en Z van dit besluit treden in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De onderdelen A tot en met I, K1, L2, N, O, R, S, U2, V tot en met Y, alsmede de onderdelen AA tot en met AK van dit besluit treden in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen dag.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,