Verlenen omgevingsvergunning, Keelvennengebied te Someren

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat onderstaande vergunning is verzonden op 4 oktober 2021 .

  • Keelvennengebied te Someren, inzake het dempen van een sloot en rabatten.

 

Activiteiten omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

  • 1.

    Werk of werkzaamheden uitvoeren

 

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent.

Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

 

Naar boven