Bekendmaking verleende omgevingsvergunning WABO, Boomdijk 10 in Hansweert

 

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor: het nieuw bouwen van een woning

Locatie: Boomdijk 10 in Hansweert

Verzenddatum besluit: 6 oktober 2021

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd.

 

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

 

Kruiningen, 13 oktober 2021

namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal

drs. ir. F. Schouten

Hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving

Naar boven