Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 351423omgevingsvergunningBekendmaking verleende omgevingsvergunning Strijthagenstraat 4, 6367 TN Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Strijthagenstraat 4, 6367 TN Voerendaal: het plaatsen van een luifel (verzonden 29 september 2021; zaak 2021-013775).

Het besluit is tot stand gekomen volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.