Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
BarneveldGemeenteblad 2021, 350234omgevingsvergunningverleende omgevingsvergunning met toepassing van een projectafwijkingsbesluit Vinkelaar naast 10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld maken bekend dat op 21 oktober 2021 een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 van de Wabo, voor het realiseren van een zonnepark op percelen aan de Vinkelaar naast nummer 10 in Terschuur, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie A, nummers 2828, 2271, 2722 en 2644 (gedeeltelijk). De omgevingsvergunning wordt verleend voor de deelactiviteiten ‘bouwen van een bouwwerk (zonnepanelen, hekwerken en compactstation), ‘een uitweg maken, hebben of veranderen’ en ‘gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening’.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 oktober tot en met 3 december 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is de omgevingsvergunning in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.4056-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.4056-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland in Arnhem. Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

 

Barneveld, 21 oktober 2021.