Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350232inspraakGemeente Katwijk - ontwerpbeschikking - bouwen van een woning en aanleggen van een inrit - schuin tegenover Sijp 11, Katwijk

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzageterm’) schriftelijk, mondeling of digitaal via het daarvoor bestemde webformulier gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

TER INZAGE

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen voor:

Ontwerpbeschikking (verlenen)

Locatie

Omschrijving

Ter inzage

termijn

Postcode

schuin tegenover Sijp 11 te Katwijk

het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit aan de sijp te katwijk

5 oktober 2021 t/m 15 november 2021\

2223BX