Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350230andere vergunningGemeente Katwijk - verlening uitgebreide omgevingsvergunning - bouwen van een woning en aanleggen van een inrit - schuin tegenover Sijp 11, Katwijk

KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor:

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Postcode

schuin tegenover Sijp 11 te Katwijk

het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit aan de sijp te katwijk

29-09-2021

2223BX

Beroep

Bovenstaande besluiten kunt u vanaf de hierboven genoemde datum zes weken inzien op het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door:

- degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; en

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn.