Kennisgeving conceptbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het bouwen van 30 woningen, Heerenweide fase 3d, Spanbroek

 

 

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor bouwen van 30 woningen in Heerenweide fase 3d te Spanbroek.

Publicatiedatum: 8 oktober 2021

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen zes weken vanaf de dag na publicatie voor iedereen ter inzage bij de Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer.Ook zijn deze stukken digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp wijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Ondernemen (telefoon 0226 – 363 333).

Naar boven