Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 348973overige overheidsinformatieBekendmaking

 

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

 

In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen omdat dat wettelijk is bepaald.

 

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

 

Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor het bijhouden van de ledenadministratie van die kerken) en aan een aantal zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen of particulieren).

 

 

Verstrekkingsbeperking aanvragen

 

Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens kunt u als volgt regelen:

 

• Via www.sittard-geleen.nl, zoek op trefwoord ‘Geheimhouding’. U hebt hiervoor DigiD nodig.

 

• Persoonlijk bij de Stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken. Vergeet niet uw geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

 

Het college voldoet zo snel mogelijk aan uw verzoek en stuurt u een schriftelijke bevestiging. De verstrekkingsbeperking geldt totdat u het zelf intrekt. Dit betekent overigens niet dat nooit meer gegevens kunnen worden verstrekt. Indien de gemeente op een verzoek van een derde toch gegevens wil verstrekken, dient een in de wet omschreven procedure te worden gevolgd.

 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente, tel: 14046