Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 348680inspraakWijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 ten behoeve van wachtlijst woonwagenstandplaatsen vrijgegeven voor inspraak

Het is dringen op de woningmarkt in Holland Rijnland. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. In de Huisvestingsverordening hebben de gemeenten in Holland Rijnland de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen vastgelegd. Dit geldt ook voor sociale huur standplaatsen en woonwagens.

Vorig jaar heeft de regio een woonwensenonderzoek gehouden onder woonwagenbewoners. Hierin kwam naar voren dat onder woonwagenbewoners veel onduidelijkheid bestaat over de huidige werkwijze van toewijzing en het registratie- en zoeksysteem voor woonwagens. Naar aanleiding daarvan heeft de regio een puntensysteem en wachtlijst opgesteld. De wachtlijst vervangt de huidige rangordebepaling woonwagens in de Regionale Huisvestingsverordening, die hiervoor moet worden aangepast. Definitieve besluitvorming over deze wijziging in de huisvestingsverordening vindt plaats in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Om tot dit wijzigingsvoorstel te komen, is in de zomer met een klankbordgroep van woonwagenbewoners het nieuwe puntensysteem voor de wachtlijst ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de wijziging van de verordening die nu wordt vrijgegeven voor inspraak.

Het Dagelijks Bestuur geeft de concept wijziging van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrij voor inspraak. U wordt bij deze uitgenodigd om te reageren. Dit kan van 27 september 2021 tot en met 8 november 2021. Meer informatie kunt u vinden op de website van Holland Rijnland zie https://hollandrijnland.nl/ruimte/wonen-2/wijziging-hvv-woonwagens/.