Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 34759Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de winkelruimte tot mantelzorgwoning (legalisatie) - Tentstraat 34a, Vaals

 • II.

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 • -

  Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de winkelruimte tot mantelzorgwoning (legalisatie) op het perceel Tentstraat 34a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 781 met de activiteiten:

  -Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  -Bouwen

(besluit 26-01-2021, verzonden 28-01-2021).

Bezwaar:

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

 • -

  Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

 • -

  Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage:

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.