Besluit maatwerkvoorschriften geluid, Breek 22 in Medemblik

Burgemeester en wethouders van Medemblik maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 30 september 2021 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het garagebedrijf Nesville Karaktermotoren, Breek 22 in Medemblik. Het betreft maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid. 

Datum van verzending besluit: 30 september 2021.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687ZG in Wognum. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD. 349059).

Naar boven