Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 347089verkeersbesluit of -mededelingAANWIJZEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN PARKEERPLAATS

De verkeerskundig medewerker van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur;

Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

Overwegende dat;

Een bewoner aan de Kleinmansbeek in Barneveld een verzoek heeft ingediend om aan hem een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;

Meneer in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder, aangezien uit medisch onderzoek is komen vast te staan dat hij gehandicapt is;

Meneer in het bezit is van een voertuig waar hij op dat moment mee rijdt en niet beschikt over een passende parkeerplaats op eigen terrein;

Het gelet op het voorgaande gewenst is om aan meneer een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen aan de Kleinmansbeek in Barneveld;

Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van meneer direct bij zijn woning kan worden geparkeerd en hij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij auto zijn auto te komen;

Genoemde doelstelling zijn afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

Hierover overleg heeft plaatsgevonden zijn met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Barneveld;Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkee

Besluit:Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord van de betreffende auto een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Kleinmansbeek in Barneveld.

 

Barneveld, 4 oktober 2021

namens burgemeester en wethouders,

 

Mirel Landeweer

Projectassistente

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 07.10.2021 tm 18.11.2021 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in het digitaal Gemeenteblad  een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.