Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 346927verkeersbesluit of -mededelingGemeente Sittard-Geleen - definitief verkeersbesluit - wijzigen parkeerverbod - Burgemeester Corbeijstraat, Sittard

Registratienummer 2021/ 2806427

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Het wijzigen van het huidige parkeerverbod van 45 meter naar een parkeerverbod van 12 meter aan de noordkant van de Burgemeester Corbeijstraat de onderstaande verkeersmaatregel te nemen:

 

  • 1.

    Het verplaatsen van het bord E1+onderbord met tijdsvenster (maandag t/m vrijdag 8-16h).

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

2. Overwegingen

In 2016 is een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een parkeerverbod over een lengte van ca. 45 meter in de Burgemeester Corbeijstraat. Dit parkeerverbod, geldend van maandag t/m vrijdag 8-16h, bood ruimte om taxibusjes te laten stoppen om leerlingen in- en uit te laten stappen. Inmiddels kan de school volstaan met minder ruimte voor laden en lossen/in- en uit laten stappen. Met het oog op de parkeerdruk in de omgeving is het voornemen om het parkeerverbod in te korten.

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer artikel 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met d en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

Burgemeester Corbeijstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 29-06-2021 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

Van donderdag 05-08-2021 tot en met woensdag 18-08-2021 heeft het voornemenbesluit ter inzage gelegen. Hierop is geen reactie binnen gekomen.

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 02-09-2021

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

Ing. I.G.H. Kengen – Moonen

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het elektronisch gemeenteblad.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 07-10-2021 tot en met woensdag 17-11-2021. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

Elektronisch (met DigiD)

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden(en) van uw bezwaar;

  • uw handtekening.

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-400 00 39.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt downloaden via rijksoverheid.nl > documenten > brochures, afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via 1400 (lokaal tarief).

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.