Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 346914verkeersbesluit of -mededelingGemeente Sittard-Geleen - voornemen verkeersbesluit - intrekking individuele gehandicaptenparkeerplaats - Beekhoverstraat, Geleen

Registratienummer 2021/ 2805169

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Het intrekken van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGPP) in de Beekhoverstraat ter hoogte van huisnummer 30 de onderstaande voorgenomen verkeersmaatregel bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

  • 1.

    Het verwijderen van het bord ‘gehandicaptenparkeerplaats’(E06) en het onderbord met daarop het kenteken en de eventuele wegmarkering op het wegdek.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s de te verwijderen parkeerplaats. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

2. Overwegingen

De aanvrager is inmiddels niet meer woonachtig op het genoemde adres waar de IGPP voor is aangevraagd. Dit betekent dat de aanvrager geen gebruik meer kan maken van de gehandicaptenparkeerplaats. Om de parkeercapaciteit in de Beekhoverstraat te vergroten is het voornemen om de IGPP op te heffen.

Burgemeester en Wethouders kunnen een toegewezen IGPP intrekken wanneer de aanvrager niet meer aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor het gebruik van een IGPP (artikel 9, lid 1 sub d van de ‘Beleidsregel aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen 2007’).

De Beekhoverstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Er zijn geen alternatieve maatregelen mogelijk welke eenzelfde resultaat zullen hebben als het opheffen van de IGPP.

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer artikel 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht om deze individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

4. Advies en inspraak

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 21-09-2021 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 10-09-2021,

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

Ing. I.G.H, Kengen – Moonen

6. Inzage en zienswijzen

Na besluitvorming wordt dit Voornemen Verkeersbesluit gepubliceerd in het digitaal Gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het digitale Gemeenblad.

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 07-10-2021 tot en met woensdag 20-10-2021. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.