Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 346211ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpuitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder aan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook (eerste uitwerking)

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 28 september 2021 het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook (eerste uitwerking) en het daarbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

(Ontwerp)uitwerkingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het projectgebied Zuidas, deelgebied Kenniskwartier. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook (het moederplan) geldt voor het westelijke deel van het plangebied een uitwerkingsplicht (bestemming ‘Gemengd – uit te werken’). Voorliggend ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook (eerste uitwerking) is de uitwerking van dit gehele westelijke deel (het westelijk ontwikkelveld) van het moederplan.

Het plangebied van het uitwerkingsplan wordt globaal begrensd door:

 • -

  Aan de noordzijde de Rijksweg A10;

 • -

  Aan de oostzijde het bouwterrein van het oostelijk ontwikkelveld (o.a. De Puls);

 • -

  Aan de zuidzijde de Gustav Mahlerlaan;

 • -

  Aan de westzijde de bebouwing van The Edge.

Het maximale programma in het uitwerkingsplan bedraagt op grond van de planregels 89.000 m2. Binnen dit programma zijn woningen, kantoor en voorzieningen toegestaan. Dit maximum is overgenomen uit het moederplan en zal worden gerealiseerd binnen de bestemming ‘Gemengd’. De bouwregels voorzien in drie hoogteaccenten (maximale bouwhoogte variërend tussen de 81 en 86 meter +NAP) en een basisbebouwing (maximale bouwhoogte variërend tussen de 30,1 en 40,9 meter +NAP). De bestemming ‘Gemengd – uit te werken’ is voor het overige omgezet in de bestemmingen ‘Water’, ‘Verkeer – 1’, ‘Verkeer – 2’ en ‘Groen’.

(Ontwerp)besluit hogere waarden

In het uitwerkingsplan wordt een geluidsgevoelige functie mogelijk gemaakt (wonen). De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Deze hogere waarden hebben betrekking op wegverkeerslawaai van de Rijksweg A10, de binnenstedelijke wegen Gustav Mahlerlaan en De Boelelaan, spoorweglawaai van het spoorvak Rai-Schiphol en metrolawaai van de lijnen 50 en 51.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in Bijlage II (onderdeel Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Terinzagelegging

Het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook (eerste uitwerking) en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 oktober 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

Het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook (eerste uitwerking) en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, met de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K2102BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met directie Ruimte en Duurzaamheid, team Juridische planvorming, mr. M. Brinkman via 14 020.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 6 oktober 2021

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester