Tijdelijke subsidieregeling Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord gemeente Nijkerk 2021 en 2022

Het college van de gemeente van Nijkerk;

 

de Algemene subsidieverordening gemeente Nijkerk en Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t :

vast te stellen

 

Tijdelijke subsidieregeling Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord gemeente Nijkerk 2021 en 2022

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

aanvrager:

een rechtspersoon of natuurlijk persoon die voor activiteiten in het kader van Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord subsidie aanvraagt;

 

activiteit:

een activiteit waarop het bepaalde in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is;

 

ASV:

de algemene subsidieverordening Gemeente Nijkerk;

 

Cofinanciering:

het percentage van de kosten in de begroting van de activiteiten die op grond van deze regeling door de aanvrager zelf moet worden gerealiseerd;

 

College:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk.

 

Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord:

een set afspraken tussen diverse partijen uit het sportlandschap en het maatschappelijk veld van de gemeente Nijkerk over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken;

 

Kerngroep:

een als zodanig aangewezen collectief van een aantal personen uit het Nijkerkse sport- en beweeglandschap.

Artikel 2. Doel en reikwijdte van de subsidieregeling

 • 1.

  De doelstelling is om in de gemeente Nijkerk nieuwe initiatieven mogelijk te maken in het kader van sport en bewegen.

 • 2.

  De initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen mogen geen beroepsmatig of commercieel karakter hebben.

 • 3.

  Deze regeling heeft betrekking op de cofinanciering van activiteiten met een eenmalig karakter in het kader van het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord die niet behoren tot de reguliere gesubsidieerde activiteiten van de aanvrager.

Artikel 3. Subsidieplafond

Aan deze beleidsregel is een subsidieplafond van € 30.000 per kalenderjaar verbonden. Bij overschrijding van dit subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag naar rato over het aantal aanvragen verdeeld.

 

HOOFDSTUK 2 Subsidievaststelling

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

Het initiatief moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  subsidie op basis van deze regeling wordt eenmalig verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de vitalisering van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Nijkerk.

 • 2.

  de activiteit dient:

  • 1.

   een nieuw initiatief te zijn;

  • 2.

   gericht te zijn op een van de drie thema’s zoals benoemd in het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord;

  • 3.

   een of meerdere samenwerkingspartners (organisaties) te hebben: vereniging en/of maatschappelijke instelling, groepen inwoners en/of bedrijfsleven);

  • 4.

   gericht te zijn op een breed publiek (inwoners en/of bezoekers).

 • 3.

  de organisatiekracht van de aanvrager is geborgd:

 • 4.

  er dient een projectplan te zijn ingediend voorzien van een sluitende begroting met inkomsten en uitgaven;

 • 5.

  in dit plan wordt ook concreet aangegeven hoe de voortzetting van het project naar de toekomst toe geborgd wordt, vanuit het uitgangspunt van een terugtrekkende overheid;

 • 6.

  het wordt uitgevoerd in de voor dit programma geldende periode, te weten 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Artikel 5. Begroting kosten van de activiteiten

In aanvulling op artikel 6 van de ASV geldt ten aanzien van de bij de aanvraag in te dienen begroting en dekkingsplan het volgende:

 • 1.

  de subsidie bedraagt maximaal 50% van de begrote kosten van de activiteiten met een maximum van 2.500,- euro per aanvraag;

 • 2.

  de kosten van de activiteiten worden voor ten minste 50% gedekt uit eigen middelen, in de vorm van geld, sponsoring, deelnemersbijdragen, bijdragen in natura of eigen capaciteit (ureninzet vrijwilligers á €15,- per uur);

 • 3.

  de subsidie wordt slechts eenmalig toegekend. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op deze regeling;

 • 4.

  de post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd;

 • 5.

  niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.

Artikel 6. Subsidievaststelling

 • 1.

  Aanvragen, die tijdig zijn ingediend, worden beoordeeld door de kerngroep door toetsing van de voorgenomen activiteiten aan de reikwijdte van artikel 2, 3 en 4 en de weigeringsgronden opgenomen in artikel 8.

 • 2.

  De aanvragen worden onderling afgewogen op grond van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de volgende wegingsfactoren:

  • 1.

   de ambities en doelen uit het lokaal sportakkoord;

  • 2.

   een (nog) niet vervulde lokale behoefte;

  • 3.

   samenwerking tussen diverse partijen uit zowel de wereld van sport als het sociaal domein;

  • 4.

   continuering van de beoogde positieve effecten in de toekomst

 • 3.

  De subsidie wordt toegekend in de vorm van een beschikking tot het vaststellen van subsidie, die vermeldt:

  • 1.

   het subsidiebedrag;

  • 2.

   voor welke activiteiten de subsidie wordt toegekend;

  • 3.

   de verplichtingen die aan de subsidievaststelling worden verbonden.

 • 4.

  In afwijking van het vorige lid kan de subsidie wordt toegekend in de vorm van een beschikking tot het verlenen van subsidie, indien dat naar het oordeel van het college noodzakelijk is. In dat geval vermeldt de beschikking tevens de eventuele bevoorschotting en de procedure om te komen tot subsidievaststelling.

 • 5.

  Indien het een aanvraag betreft van een sportvereniging, beweegaanbieder of andere partij waarbij één of meerdere kerngroepleden een actieve rol vervullen, zullen deze personen de specifieke aanvraag niet beoordelen.

 • 6.

  Op de aanvraag en verantwoording van de subsidie zijn de artikelen 11 en 13 van de ASV van toepassing.

Artikel 7. Termijnen

 • 1.

  Aanvragen in het kader van deze regeling worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Aanvragen in het kader van deze regeling worden uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten ingediend.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen vier weken na afloop van de uiterste indieningstermijn. Deze termijn kan eenmaal met twee weken worden verlengd.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Een aanvraag wordt afgewezen als:

 • 1.

  de activiteit niet of niet voldoende bijdraagt aan het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord, zoals genoemd in artikel 2, 3 & 4;

 • 2.

  de activiteit behoort tot het reguliere activiteitenprogramma van de aanvrager of is opgenomen in een activiteitenprogramma waarvoor de gemeente reeds middelen beschikbaar heeft gesteld;

 • 3.

  als de activiteit kan rekenen op ondersteuning vanuit de sportlijn van NOC*NSF;

 • 4.

  de subsidie wordt geweigerd als de kosten van de activiteiten niet voor ten minste 50% worden gedekt uit eigen middelen en voor zover de aanvrager beschikt over voldoende middelen om de activiteiten uit te voeren;

 • 5.

  de aanvraag kosten bevat die zijn gemaakt voor:

  • 1.

   het indienen van de aanvraag;

  • 2.

   consumpties/catering van de organisatie;

  • 3.

   voorzieningen met een langere gebruiksduur dan de duur van het evenement en/of die naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat van het evenement of project.

 • 6.

  indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een vergunningplicht heeft en deze evenementenvergunning (nog) niet is verleend;

 • 7.

  de aanvrager met het verrichten van de activiteit winst wil behalen;

 • 8.

  een zelfde (soort) activiteit, als waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al verricht wordt door een andere (al dan niet gesubsidieerde) organisatie in Nijkerk;

 • 9.

  de activiteiten een onderzoek, het schrijven van een boek of een wetenschapsproject betreft;

 • 10.

  door toekenning van de aangevraagde subsidie het jaarlijks beschikbare subsidieplafond, zoals genoemd in artikel 3, wordt overschreden.

Artikel 9. Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Nijkerk 2014 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 10. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

HOOFDSTUK 3 Slotbepaling

Artikel 11. Intrekken

De Tijdelijke subsidieregeling Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord gemeente Nijkerk 2021, van 10 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 12. Overgangsbepaling

De Tijdelijk subsidieregeling Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord gemeente Nijkerk 2021 blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in deze regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

Artikel 13. Citeertitel

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Subsidieregeling Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord gemeente Nijkerk 2021 en 2022.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 3.

  Dit besluit treedt uit werking op 31 december 2022, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op besluiten die voor die datum zijn aangevraagd.

   

Aldus besloten in de collegevergadering van 21 september 2021

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

De heer D.J. van Huizen

de burgemeester,

de heer mr. drs. G.D. Renkema

Naar boven