Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Bresser (nabij 29) E 5575 te Veghel

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad hebben op 1 oktober 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning op locatie De Bresser (nabij 29) E 5575 te Veghel. De aangevraagde vergunning is verleend. Het besluit betreft de activiteiten:

  • Bouwen

  • Planologische afwijking

Gegevens

Omschrijving: het plaatsen van een vakwerkmast t.b.v. het mobiele netwerk van KPN

Locatie: De Bresser (nabij 29) E 5575 te Veghel

Zaaknummer: OV-2021-0502

Indienen bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 2 oktober 2021 bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.meierijstad.nl.

Wanneer treedt een besluit in werking ?

Het indienen van een bezwaarschrift heeft géén schorsende werking, maar een besluit op een aanvraag voor een van de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g van de Wabo en een van rechtswege verleende vergunning, treedt pas in werking na de bezwarentermijn.

Voorlopige voorziening

Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening.

Naar boven