Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 344296ander besluit van algemene strekkingExperiment autodelen met bewonersvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 45 van de Parkeerverordening 2013,

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Experiment autodelen met bewonersvergunningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

experiment: het experiment waarbij bewoners hun bewonersvergunningen of milieuvergunningen voor bewoners kunnen gebruiken voor een motorvoertuig van een andere bewoner aan wie een bewonersvergunning of een milieuparkeervergunning is verleend voor een ander vergunninggebied;

 

gedeelde bewonersvergunning: de bewonersvergunning of milieuparkeervergunning met het laagste belastingtarief ten opzichte van het belastingtarief voor de andere bewonersvergunning of milieuvergunning die in het kader van het experiment voor hetzelfde motorvoertuig is verleend of de vergunning die op basis van artikel 5, tweede lid is uitgekozen;

 

vergunningenplafond voor het experiment: het totaal aantal bewonersvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bewoners dat maximaal kan worden gebruikt voor een motorvoertuig van een andere bewoner dan de vergunninghouder;

 

verordening: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent parkeren (Parkeerverordening 2013), vastgesteld bij raadsbesluit van 3 april 2013 (Gemeenteblad 2013, afd. 3A, nr. 60/163), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 7 juli 2021 (Gemeenteblad 2021, 328063);

Artikel 2 Omvang en duur van het experiment

 • 1.

  Het experiment geldt in alle vergunninggebieden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 • 2.

  Tijdens de duur van het experiment kan het college, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de verordening, een bewonersvergunning of een milieuparkeervergunning voor bewoners verlenen voor een motorvoertuig van een andere bewoner dan de vergunninghouder.

 • 3.

  Na afloop van het experiment dient de vergunninghouder ervoor te zorgen dat hij houder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 3 Voorwaarden voor autodelen met een bewonersvergunning

Het college kan, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de verordening, een bewonersvergunning of een milieuparkeervergunning voor bewoners verlenen voor een motorvoertuig van een andere bewoner dan de vergunninghouder, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a.

  de andere bewoner is houder van het motorvoertuig, en

 • b.

  aan de andere bewoner is een bewonersvergunning of milieuvergunning voor bewoners verleend voor een ander vergunninggebied dan het vergunninggebied van de vergunninghouder.

Artikel 4 Maximaal aantal vergunningen per adres

Het college verleent per adres maximaal één bewonersvergunning of milieuvergunning voor bewoners voor een motorvoertuig van een andere bewoner dan de vergunninghouder.

Artikel 5 Gedeelde bewonersvergunning

 • 1.

  De bewonersvergunning of milieuparkeervergunning die is verleend voor laagste belastingtarief ten opzichte van het belastingtarief voor de andere bewonersvergunning of milieuvergunning die in het kader van het experiment voor hetzelfde motorvoertuig is verleend, is de gedeelde bewonersvergunning.

 • 2.

  Indien voor beide in het eerste lid genoemde vergunningen hetzelfde belastingtarief is vastgesteld, kan de vergunninghouder kiezen welke bewonersvergunning of milieuvergunning voor bewoners de gedeelde bewonersvergunning is.

Artikel 6 Vergunningenplafond voor het experiment

 • 1.

  Het vergunningenplafond voor het experiment is 100.

 • 2.

  Indien het vergunningenplafond is bereikt, wordt de aanvraag om een bewonersvergunning of een milieuparkeervergunning voor bewoners te gebruiken voor een motorvoertuig van een andere bewoner dan de vergunninghouder geweigerd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Experiment particulier autodelen met bewonersvergunningen’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 september 2021,

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting

Dit experiment maakt het mogelijk dat twee particuliere vergunninghouders één auto delen.

 

Automobilisten zijn tot op heden niet snel bereid om hun auto op eigen initiatief weg te doen. Met dit experiment wil het college onderzoeken wat het effect is als het college één drempel wegneemt. Dit experiment is ‘Maatregel 5’ van de Agenda Autodelen van 14 februari 2019.

 

Het tarief voor de bewonersvergunningen en milieuvergunningen voor bewoners die op basis van dit experiment zijn verleend voor een motorvoertuig van een andere bewoner, is bepaald in de Verordening Parkeerbelastingen.

 

Een bewoner die deelneemt aan het experiment behoudt de mogelijkheid om zijn vergunning tijdens het experiment om te zetten op het kenteken van een eigen auto. Na afloop van het experiment, zal de bewoner zijn vergunning weer op het kenteken van een eigen auto moeten zetten, als hij zijn vergunning wil behouden.

 

Voor aanvragen die op een wachtlijst staan kan geen kenteken worden opgegeven van een motorvoertuig waarvan de aanvrager geen houder is.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen in artikel 1 van de verordening zijn van toepassing voor de begrippen in deze regeling.

 

Artikel 2 Duur van het experiment

De bewoner dient er na afloop van het experiment zelf voor te zorgen dat de vergunning weer wordt verleend voor een motorvoertuig waarvan hij houder is in de zin van artikel 9, eerste lid of artikel 16, eerste lid van de verordening, bijvoorbeeld door een kentekenwijziging. Indien de vergunningverlening na afloop van het experiment niet voldoet aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens de verordening of de vigerende Verordening Parkeerbelasting, trekt het college de vergunning in op grond van artikel 37, eerste lid onder c van de verordening.

 

Artikel 3, eerste lid onder a

Het is in het kader van dit experiment niet mogelijk om voor een parkeervergunning op de wachtlijst te staan als de aanvrager geen houder van een motorvoertuig is.

 

Artikel 4

Het maximaal aantal bewonersvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bewoners dat per adres wordt verleend, wordt met het experiment niet gewijzigd. Het experiment maakt het mogelijk om maximaal één van deze bewonersvergunningen of milieuvergunningen voor bewoners te verlenen voor een auto van een andere bewoner.

 

Artikel 5

De bewonersvergunning of milieuparkeervergunning krijgt een andere naam, omdat het daarmee mogelijk wordt om voor deze vergunning in de Verordening Parkeerbelastingen een lager belastingtarief op te nemen. De vergunning blijft een bewonersvergunning of milieuvergunning voor bewoners in de zin van de Parkeerverordening 2013.