Vastgesteld bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e herziening’ en verleende omgevingsvergunning ‘WABO2101000’ (met coördinatieregeling)

De gemeenteraad van Castricum heeft op 1 oktober 2020 besloten toepassing te geven aan de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van 48 sociale woningen op locatie De Clinghe in Duin en Bosch. Vanwege de coördinatie worden de hieronder vermelde besluiten aangemerkt als één besluit en gelijktijdig voor beroep ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e herziening’ gewijzigd heeft vastgesteld en dat het college van burgemeester en wethouders op 1 oktober 2021 omgevingsvergunning ‘WABO2101000’ voor 48 sociale woningen heeft verleend.

Inhoud bestemmingsplan en omgevingsvergunning

De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plangebied Duin en Bosch 48 sociale woningen te realiseren. Het betreft een verschuiving van woningen binnen de bestemmingen, waardoor het maximaal aantal toegestane woningen in het plangebied Duin en Bosch gelijk blijft. De 48 sociale woningen komen op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen van de vijver, Oude Parklaan sectie D1902 (gedeeltelijk).

De omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen voor het oprichten van twee woongebouwen met in totaal 48 sociale woningen (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit, de verleende omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 7 oktober 2021 tot en met 17 november 2021 in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Maak voor het inzien een afspraak via telefoonnummer 14 0251.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-code: NL.IMRO.0383.BPC21herzduinbosch-VS01. De pdf-bestanden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn beschikbaar via: www.castricum.nl/inzage.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het gecoördineerde besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze kenbaar te maken, een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht en overige belanghebbenden.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet zijn aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Voor informatie zie www.raadvanstate.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, mw. J. Feron, telefoonnummer 14 0251.

Burgemeester en wethouders van Castricum, 6 oktober 2021

Naar boven