Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 34418Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Udensedreef 14, 5374 RK Schaijk; het tijdelijk verlengen van de op 16 oktober 2020 verleende omgevingsvergunning (nr. HZ-2020-0134) voor het tijdelijk plaatsen van een pop-up barn (aanvraag ontvangen op 22 januari 2021)

Trentsedijk 24, 5411 ND Zeeland; het verbouwen van een bijgebouw in een Bed&Breakfast en het plaatsen van twee dakkapellen op het bijgebouw (aanvraag ontvangen op 28 januari 2021)

Ontvangen sloopmelding:

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland; het slopen van een parochiehuis met asbesthoudende onderdelen (melding ontvangen op 28 januari 2021)

Ontvangen milieumeldingen:

Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het intrekken van de Wet milieubeheervergunning d.d. 2 maart 2011 voor het houden van vleesvarkens en paarden) van een voormalig agrarisch bedrijf (melding ontvangen op 26 januari 2021)

Franse Baan 4, 5374 RS Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het beëindigen van het houden van rundvee) van een bedrijf (melding ontvangen op 29 januari 2021)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Kerkstraat 53, 5411 EA Zeeland; het vervangen van de antenne-panelen van T-Mobile op de kerk (aanvraag ingetrokken door aanvrager op 28 januari 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

  • Helstraat 13, 5375 KG Reek; het intern veranderen van stal 8 van een agrarisch bedrijf (dossiernummer HZ-2019-0003)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 8 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer H. Verkuijlen via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Harold.verkuijlen@landerd.nl.