Nadere regel subsidie publieksbereik erfgoed gemeente Utrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

- Gelet op artikel 156 lid 3 gemeentewet

- Gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht

- Gelet op de Omgevingswet en het Verdrag van Faro, waarin actieve betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving wordt nagestreefd.

 

Besluiten vast te stellen de Nadere regel subsidie publieksbereik erfgoed gemeente Utrecht.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Erfgoed: gebouwd erfgoed, archeologisch erfgoed en groen erfgoed/historisch landschap.

 • b.

  Publieksbereik: geheel van activiteiten die bijdragen aan het toegankelijk en/of beleefbaar maken van erfgoed voor inwoners van buurt, wijk of stad.

 

Artikel 2 Doel

De gemeente Utrecht werkt samen met alle Utrechters aan een gezond stedelijk leven voor iedereen. Erfgoed is daarbij van groot belang: het draagt bij aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad; het maakt onze omgeving mooier en aangenamer om in te verblijven. Erfgoed vertelt ook de verhalen van onze geschiedenis en bepaalt in hoge mate de stedelijke identiteit van Utrecht. Erfgoed verbindt en verankert ons. Juist in de veranderende stad biedt erfgoed houvast. Burgemeester en wethouders willen met de subsidie publieksbereik erfgoed Utrecht activiteiten stimuleren die bijdragen aan het toegankelijk en/of beleefbaar maken van Utrechts erfgoed voor inwoners van Utrecht.

Met deze regeling wordt gestreefd naar het onderhouden van een basisinfrastructuur van een breed en divers aan erfgoed gerelateerd aanbod van terugkerende publieksactiviteiten. Vervolgens wordt met deze regeling een verbreding van aanbod met vernieuwende activiteiten gestimuleerd.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

Aanvragers dienen aan de volgende eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie binnen deze regeling:

 • 1.

  De aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2.

  De aanvrager dient met haar kernactiviteiten het algemeen belang. De aanvrager heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen. Winst uit commerciële taken van de aanvrager komen ten goede aan de kernactiviteit.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond voor deze nadere regel vast.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders ondersteunen in het kader van de subsidie Publieksbereik Erfgoed Utrecht de volgende activiteiten:

 • 1.

  Activiteiten – of een samenhangend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en een eind - die het voornaamste doel hebben om bij te dragen aan het toegankelijk en/of beleefbaar maken van erfgoed voor inwoners in buurt, wijk of stad en daarmee invulling geven aan een basisinfrastructuur van aan erfgoed gerelateerd aanbod van publieksactiviteiten.

 • 2.

  De activiteiten dienen in de gemeente Utrecht plaats te vinden.

 • 3.

  De activiteiten vinden plaats in het lopende kalenderjaar.

 • 4.

  Aanvragen zijn onder te verdelen in twee categorieën:

 •  

 • Categorie 1: Jaarlijks terugkerende activiteiten

 • Activiteiten in deze categorie komen in aanmerking voor een meerjarenaanvraag voor 3 jaar.

 • Onder deze categorie vallen activiteiten die jaarlijks terugkerend zijn. Activiteiten in categorie 1 zijn onderverdeeld in twee subcategorieën:

 • 1a. Aanvragen tot € 5.000,00

 • In aanmerking komen activiteiten:

  • Met een stedelijk of wijk- of buurtbereik.

 • 1b. Aanvragen tussen € 5.000,00 en € 30.000,00

 • In aanmerkingen komen activiteiten met:

  • Een stedelijk bereik en/of landelijke bekendheid én

  • Een minimum bereik van 10.000 fysieke deelnemers.

 •  

 • Categorie 2: Eenmalige activiteiten

 • Activiteiten in deze categorie komen in aanmerking voor een eenmalige aanvraag tot maximaal

 • € 5.000,00. In aanmerking komen:

  • Innovatieve activiteiten die een bijdrage leveren aan het verbreden van het activiteitenaanbod en/of

  • Nieuwe activiteiten die de intentie hebben om zich te ontwikkelen tot jaarlijks terugkerende activiteit.

 •  

 • Niet-subsidiabel zijn:

 • Activiteiten in het kader van of als onderdeel van een (kunstvak)opleiding.

 • Activiteiten die aan het publiek gepresenteerd worden voordat burgemeester en wethouders in staat zijn een besluit te nemen over de subsidieaanvraag.

 • Activiteiten die al gestart zijn ten tijde van de aanvraag.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze:

 • 1.

  Voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende Algemene Subsidieverordening.

 • 2.

  Is ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 3.

  Aanvrager dient mee te werken aan het delen van kennis, ervaringen en methodieken.

 • 4.

  Is voorzien is van:

  • a.

   De contactgegevens van de aanvrager

  • b.

   Een activiteitenplan, van maximaal 4.000 woorden, met daarin:

 • Een omschrijving van de activiteiten

 • De doelen

 • De beoogde doelgroepen en aantal deelnemers

 • De samenwerking met partners, bewoners en organisaties

 • Een communicatieplan

  • a.

   Een financiële onderbouwing. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiële middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd.

  • b.

   Een dekkingsplan met daarin alle overige inkomsten, zoals inkomsten uit kaartverkoop, subsidie-, fondsen- en sponsoraanvragen onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van de aanvraag.

 

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht via het Digitaal Loket van de gemeente Utrecht door middel van e-herkenning. Deze is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  Er vindt één indienronde plaats met deadline 15 januari van het geldende jaar. De uiterlijke tijd van indiening op de dag van de deadline is 23:59 uur. Daarna worden aanvragen in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst naar gelang van beschikbaar budget.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 voor activiteiten die vallen onder categorie 1a en categorie 2 en maximaal € 30.000,00 voor activiteiten die vallen onder categorie 1b.

 • 2.

  Voor activiteiten in categorie 1 kan een meerjarige verlening worden aangevraagd voor maximaal 3 jaar.

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende drie criteria beoordeeld:

 • 1. Inhoudelijke kwaliteit

 • Hierbij wordt gekeken naar:

 • Deskundigheid: aantoonbare kennis over het onderwerp.

 • Zeggingskracht: het vermogen om met overtuiging de inhoud en betekenis daarvan over te dragen.

 • Meerstemmigheid: de mate waarin de activiteiten ruimte bieden aan meerdere perspectieven op het erfgoed en het gesprek daarover stimuleert.

 • Meerjarenaanvragen worden ook beoordeeld op de ontwikkeling van deskundigheidsbevordering, zeggingskracht en meerstemmigheid.

 • 2. Betekenis voor de stad

 • Hierbij wordt gekeken naar:

 • De mate van samenwerking met bewoners en organisaties

 • De mate waarin de activiteit toegankelijk is voor een breed en divers publiek en/of een nieuw publiek bereikt

 • De motivatie van de keuze voor de wijk ten behoeve van gewenste spreiding van activiteiten

 • De mate van aansluiting bij focusthema of -gebied (indien opgenomen in de subsidiestaat)

 • 3. Ondernemerschap

 • Hierbij gaat het om het vermogen om de voorgestelde plannen professioneel uit te voeren. Hierbij wordt gelet op de mate waarin de aanvraag realistisch en haalbaar is, er sprake is van een evenwichtige financieringsmix en het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het gewenste resultaat. Er is sprake van een visie op het creëren van een zo groot en divers mogelijk publieksbereik via een effectieve marketing- en communicatiestrategie. Daarnaast is sprake van draagvlak voor de activiteit, hetgeen kan blijken uit relevante samenwerkingspartners, de te verwachten belangstelling van publiek en de financiële bijdragen van derden. Feitelijk wordt gekeken naar de inspanningen van de aanvrager om de activiteit met zo weinig mogelijke gemeentesubsidie te realiseren zonder in te leveren op de inhoudelijke kwaliteit.

 

Artikel 10 Besluitvorming

Burgemeester en wethouders houden de in de ASV vermelde beslistermijn van 13 weken aan, maar streven naar een eerder besluit.

 • De aanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de ASV en in deze nadere regel.

 • De aanvragen zullen individueel worden getoetst aan de criteria uit artikel 9. De criteria wegen allen even zwaar. Voor een verlening moet voor alle criteria een voldoende worden gescoord.

 • Tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 9 benoemde criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken.

 • Burgemeester en wethouders laten zich in de beoordeling van de aanvragen adviseren door een ambtelijke vertegenwoordiging op het gebied van erfgoed en publieksbereik.

 • In de totaalafweging streeft Burgemeester en wethouders naar een aanbod van publieksactiviteiten dat:

 • Een evenwichtige spreiding kent over de stad

 • Divers is qua publieksbereik (omvang en doelgroepen)

 • Bijdrage aan het bestendigen van een basisinfrastructuur van terugkerende erfgoed-gerelateerde publieksactiviteiten.

 • Voor activiteiten die bij een eerdere subsidieronde zijn afgewezen, kan éénmaal een herziene aanvraag worden ingediend. Hierbij dient de aanvrager een aangepast activiteitenplan en begroting (inclusief dekkingsplan) in te dienen zoals genoemd onder artikel 6.

 

Artikel 11 Voorwaarde aan subsidieverlening

Indien bij de activiteit een vergunning nodig is, wordt de subsidie verleend onder ontbindende voorwaarde dat de aanvrager over de benodigde vergunningen gaat beschikken voor aanvang van de activiteiten.

 

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie Publieksbereik erfgoed Utrecht wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in het jaar 2022 worden uitgevoerd.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie publieksbereik erfgoed gemeente Utrecht.

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 28 september 2021.

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen

De burgemeester,

Sharon. A.M. Dijksma

Naar boven