Besluitenlijst college 28 september 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 28 september 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Raadsinformatiebrief Oisterwijksebaan 2/2a

Het college heeft een raadsinformatiebrief over de stand van zaken Oisterwijksebaan 2/2a vastgesteld en stuurt deze naar de raad.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Koeientuin

Het college heeft besloten om de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de realisatie van een innovatieve koeientuin aan de Spoordijk 7 in Heukelom ter inzage te leggen voor zienswijzen en heeft hierover een raadsinformatiebrief vastgesteld.

Huisvesting statushouders 1e helft 2021

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief ''Stand van zaken taakstelling statushouders eerste helft 2021'' vast te stellen en te verzenden naar de gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan Postelstraat 15, Moergestel

Het college heeft ingestemd met de aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling voor de realisatie van 39 appartementen aan de Postelstraat 15 te Moergestel. Daarnaast heeft het college besloten om het opgestelde ontwerpbestemmingsplan “Kom Moergestel, partiële herziening Postelstraat 15”, dat de realisatie van de 39 appartementen juridisch-planologisch mogelijk maakt, ter inzage te leggen voor zienswijzen.

Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’ voor een ieder ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan voorziet enerzijds in de realisatie van een niet-agrarisch bedrijf met statische opslag en verhuur van bedrijfsruimten aan derden aan de Helvoirtseweg 25a en anderzijds in het afsplitsen van het perceel Helvoirtseweg 25b van het agrarische bedrijf gevestigd aan de Helvoirtseweg 27 en deze om te zetten naar een reguliere burgerwoning.

Beantwoording ex artikel 42 vragen vertrek Citymarketeer

Het college heeft besloten de ex. artikel 42 vragen van de VVD Oisterwijk, inzake het vertrek Citymarketeer, te beantwoorden middels de brief aan de gemeenteraad.

 

Naar boven